FlowAccount
Download Free Today

บริหาร สินค้าคงเหลือ

FlowAccount Remaining Stock

สินค้าคงเหลือ คืออะไร

สินค้าคงเหลือ (Inventory) หรือ สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ทางธุรกิจควรมีไว้เพื่อให้เกิดการผลิต หรือช่วยให้เกิดการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้ความหมายสินค้าคงเหลือไว้ดังนี้

สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ หรือ
อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือ
อยู่ในรูปของวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า หรือให้บริการ

บริหารสินค้าคงเหลือ เรื่องสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจจะต้องทำการตัดสินใจว่า กิจการควรมีสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ต้องคอยบริหารสินค้าคงเหลือไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียกับธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษา (บางธุรกิจต้องเสียค่าเช่าโกดัง หรือเปลืองพื้นที่การจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ที่น่าจะสร้างยอดขายได้มากกว่า) ไปจนถึงสินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย สูญเสียโอกาสในการนำเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงเหลือนี้ไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป

บริหารสินค้าคงเหลือ ด้วยโปรแกรมบัญชี
FlowAccount ทดลองใช้งานฟรี! 30 วัน
คลิกที่นี่

วิธีบันทึกรายการ สินค้าคงเหลือ ในโปรแกรมบัญชี FlowAccount

FlowAccount สามารถบริหารสินค้าคงเหลือกับธุรกิจได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป หรือธุรกิจให้บริการ

1. กรณีที่ผู้ประกอบการต้องการจะเพิ่มสินค้าในระบบนั้น สามารถเริ่มทำได้โดยกดที่สัญลักษณ์รูปกล่องตรงแถบเมนูสีฟ้าด้านซ้ายมือ จะเป็นการเข้าสู่หมวดการสร้างสินค้า จากนั้นเข้าที่เมนูสินค้า แล้วกดปุ่ม “สร้างใหม่"

FlowAccount Remaining Stock

2. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาตามภาพข้างล่าง ให้ทำการกรอกข้อมูลรายการสินค้า เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ ใส่ข้อมูลสินค้า หลังจากที่กรอกรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

FlowAccount Remaining Stock

วิธีจำง่ายๆ ว่าแต่ละสินค้าควรจะบันทึกแบบไหน

ให้สังเกตง่ายๆ ว่าการเลือกประเภทของสินค้าจะมีผลต่อการดำเนินงานของระบบ
1. สินค้าประเภทบริการ
2. สินค้าไม่นับสต็อก จะเหมาะกับสินค้าที่ซื้อเข้ามาและขายไปเลย หรือเป็นสินค้าที่ใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท (ที่ไม่ใช่สินค้าที่บริษัทซื้อมาเพื่อขาย)
3. สินค้านับสต็อก จะเหมาะกับสินค้าที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหว สามารถดูประวัติความเคลื่อนไหวในการเข้าและออกของสินค้าได้ พร้อมการคำนวณราคาต้นทุนสินค้าแบบ FIFO จะเป็นสินค้าที่ใช้ในการดำเนินงานหลักของกิจการ (สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายของกิจการ)

ซึ่งในหมวดนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าคงเหลือได้ โดยการกดที่รายการสินค้าดังกล่าว หลังจากที่กดเข้ามาแล้ว ให้ไปที่แถบเมนูแรก "รายละเอียดขาย-ซื้อ"

FlowAccount Remaining Stock

หากเลือกแถบเมนูถัดมา “ความเคลื่อนไหวสินค้า” ทางระบบจะแสดงจำนวนสินค้าเข้าและออกในระบบ (Stock Card)

FlowAccount Remaining Stock

และถ้าต้องการจะโหลดเอกสารในรูปแบบของ Microsoft Excel สามารถทำได้โดยกดที่ แถบเมนู “เพิ่มเติม” แล้วเลือก “ดาวน์โหลดความเคลื่อนไหวสินค้า”

FlowAccount Remaining Stock

บริหาร สินค้าคงเหลือ ด้วยฟังก์ชั่นรายงานสินค้าคงเหลือ

คุณสามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือได้ที่ เมนูรายงาน > เลือกรายงานสินค้าคงเหลือ > เลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลสินค้าคงเหลือ จะเป็นการแสดงยอดสินค้าคงเหลือในกิจการว่ามีจำนวนที่เหลือ ราคาเฉลี่ย และมูลค่าจำนวนเท่าไหร่ ณ วันที่ต้องการจะให้ทางระบบแสดง

FlowAccount Remaining Stock

การบริหารสินค้าคงเหลือที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินงานของกิจการ คุณสามารถใช้รายงานสินค้าคงเหลือของเราในการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับรายการสินค้า ตั้งแต่ บันทึกสินค้าเข้า-ออก ควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาจัดเก็บทรัพยากรไว้ในปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป