FlowAccount
Download Free Today

สมุดรายวันรับ

FlowAccount Cash Receipts Journal

สมุดรายวันรับ คืออะไร

สมุดรายวันรับ เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการ ที่เกี่ยวกับการรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นรับเงินด้วยเงินสด หรือ เงินโอน เพื่อการรับรู้รายได้ การรับชำระหนี้ รวมถึงการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าหน้าร้าน ก็จะใช้สมุดรายวันรับเป็นที่ในการบันทึกรายการ

วิธีบันทึกรายการ สมุดรายวันรับ ด้วย FlowAccount

วิธีที่ 1: ระบบบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

สมุดรายวันรับ จะเป็นการบันทึกบัญชีอัตโนมัติจากการเปิดใบเสร็จรับเงิน และการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เพราะระบบถือว่าเป็นการขายเงินสด และได้มีการออกใบเสร็จไป แต่ใบเสร็จนั้นอาจจะยังไม่ได้รับเงินในทันที จึงบันทึกเป็นบัญชีพัก ชื่อ “ใบเสร็จรอเรียกเก็บ” และจะบันทึกยอดเงินที่รับเข้ามาตามช่องทางการรับเงิน

FlowAccount Cash Receipts Journal

ถ้าหากมีการให้ส่วนลดพิเศษ (ส่วนลดเงินสด) เช่น ส่วนลดหักค่านายหน้า หรือค่าดำเนินการต่างๆ ให้ลูกค้า สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ เอกสารใบเสร็จรับเงิน โดยการทำเครื่องหมายถูก ที่ช่องส่วนลดพิเศษ แล้วพิมพ์ส่วนลดที่ต้องการแก้ไขลงไป

FlowAccount Cash Receipts Journal

ในตอนที่รับชำระเงินจากลูกค้า ให้เข้าไปที่ ใบเสร็จรับเงิน ไปที่ปุ่ม “บันทึกการรับชำระเงิน” สีเขียวท้ายเอกสาร จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ระบุจำนวนเงินที่เราได้รับชำระจริง วิธีการรับชำระ และรายการปรับลด ซึ่งเราสามารถใส่ข้อมูลส่วนลดพิเศษนี้ลงไปได้

FlowAccount Cash Receipts Journal

วิธีที่ 2: บันทึกบัญชีด้วยตนเอง

กรณีที่ต้องการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันรับ โดยที่ยังไม่เคยทำรายการผ่านเมนูซื้อหรือการรับสินค้า ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคลิกที่ปุ่มสีเขียว “สร้างใหม่” ขวามือด้านบน
หากเป็นสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย ให้ไปต่อที่ สร้างใบรับสินค้า (ระบบจะนำรายการสินค้าไปบันทึกให้ในสินค้าคงเหลือโดยอัตโนมัติ)ใส่เพิ่มรายละเอียด ชื่อลูกค้า และใส่เลขที่เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบเสนอราคา หรือใบสั่งซื้อของลูกค้า) จากนั้น ใส่คำอธิบายรายการที่เกิดขึ้น ว่าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอะไร
ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ตั้งเป็นคำอธิบายย่อยของแต่ละรายการ” กรณีที่ต้องการตั้งค่าคำอธิบายของชื่อบัญชีแต่ละรายการ

FlowAccount Cash Receipts Journal

ลงบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระเงินรายการนั้น โดยการพิมพ์ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องลงไป เพื่อให้ระบบแสดงรายการชื่อบัญชี พร้อมรหัสที่เราต้องการขึ้นมาให้
ใส่จำนวนเงิน ลงด้านเดบิต หรือเครดิตตามต้องการ
อย่าลืมลงบัญชีภาษีขาย หากบริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
สามารถเลือกเมนู “บันทึกร่าง” ไว้ก่อน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สามารถกดปุ่ม “อนุมัติแล้วสร้างใหม่” ซึ่งระบบจะนำไปบันทึกบัญชีก็ต่อเมื่อกดปุ่มอนุมัติ แล้วเท่านั้น

วิดีโอสาธิตการบันทึกรายการ สมุดรายวันรับ ด้วย FlowAccount