FlowAccount
Download Free Today

บริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม

FlowAccount VAT

ฟังก์ชั่นบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ เมนูการบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น ฟังก์ชันที่ช่วยนักบัญชี หรือ นักธุรกิจในการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่การบันทึกค่าใช้จ่าย และแนบไฟล์ใบกำกับภาษีซื้อเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ในกรณีที่มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ก็จะทำให้รู้ว่าต้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หรือถ้าในเดือนใดมีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อก็จะรู้ว่าต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินเท่าใด
โดยในเมนูภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ จะช่วยเจ้าของธุรกิจและนักบัญชี ในการบริหารตั้งแต่
เราได้ใบกำกับภาษีมาครบแล้วหรือไม่
สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่
ใบไหนได้ทำการยื่นขอคืนไปแล้ว

หลังจากนั้นสามารถสร้างแบบยื่นภาษีรายเดือนในระบบ เพื่อตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละเดือนได้ทันที และนำข้อมูลจากแบบยื่นนั้นมากรอกแบบ ภ.พ. 30 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือนได้

FlowAccount VAT

ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อและภาษีขายที่ออกโดย โปรแกรมบัญชี FlowAccount

ขั้นตอนจัดทำรายงานภาษีขาย

รวบรวมสำเนาใบกำกับภาษีที่เกิดขึ้นจากการขาย และการให้บริการ
จัดทำรายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีที่เกิดจากยอดขาย หรือการให้บริการนี้ต้องนำมาแสดงในรายงานภาษีขายทุกใบที่เคยออกใบกำกับภาษีสำหรับเดือนภาษีที่จะยื่นแบบ ภ.พ.30 ทั้งนี้รวมถึงใบกำกับภาษีที่ยกเลิก และใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ด้วย

FlowAccount ช่วยออกรายงาน ภาษีขาย ตามสรรพากรกำหนด

รายงาน ภาษีขาย ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีขาย
2. แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
3. แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
4. แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีขาย
6. แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

FlowAccount VAT

รายงานภาษีขายที่ได้จาก โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount

ขั้นตอนจัดทำ รายงานภาษีซื้อ

รวบรวมต้นฉบับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (อ่านรายละเอียดได้จากบทความ ใบกำกับภาษี) ที่เกิดจากการซื้อสินค้า สินทรัพย์ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยที่ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามที่สรรพากรกำหนด
จัดทำรายงานภาษีซื้อ สำหรับใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้า สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกิดในเดือนภาษีที่จัดทำ ภ.พ. 30 นั้น

FlowAccount ช่วยออกรายงาน ภาษีซื้อ ตามสรรพากรกำหนด

ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีซื้อ
แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีซื้อ
แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

FlowAccount VAT

รายงานภาษีซื้อที่ได้จาก โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flowaccount
ปัจจุบันการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเป็นไปได้โดยง่ายเนื่องจากมี โปรแกรมบัญชี ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเปิดใบกำกับภาษีขาย โดยที่นักบัญชีไม่ต้องมาจัดทำรายงานภาษีขายซ้ำอีกครั้ง เช่น โปรแกรมบัญชี FlowAccount ที่จะช่วยดึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดทำรายงานภาษีขายซึ่งตรงตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด
วิดีโอสอนวิธีการออกรายงานภาษีขาย
วิดีโอสอนวิธีการออกรายงานภาษีซื้อ

วิดีโอ บริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Management)