3 ทักษะ Upskill นักบัญชี ให้โตเร็วติดจรวด

Upskill นักบัญชี

“วันนี้งานบัญชีไปไกลกว่า Work from Home แล้ว แต่ต้องเรียกว่า Work from Anywhere ก็คือทำงานที่ไหนก็ได้ จะเหมาะกับนักบัญชีและสำนักงานบัญชีมากกว่า เพราะมีระบบบัญชีออนไลน์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานในทุกๆ ด้าน โดยหลังจากนี้บัญชีออนไลน์จะเป็นเทรนด์ใหม่ของสำนักงานบัญชียุค New Normal ซึ่งความท้าทายของวงการบัญชีคือ การเพิ่มทักษะทางดิจิทัลให้กับนักบัญชีให้โดดเด่น มีความสามารถตรงใจลูกค้า”

Read More

Continue Reading

ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบไหนถึงขอคืนได้

ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ และภาษีขาย แบบไหนถึงขอคืนได้

หลักในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งสรรพากร จะใช้วิธีที่เรียกว่า ภาษีขายหักภาษีซื้อ โดยในมุมของภาษีขาย ความสำคัญจะอยู่ที่การตั้งราคาขายสินค้าหรือบริการ เพราะถ้าหากตั้งราคาไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง ลืมคิดถึง VAT 7% ก็ย่อมมีผลทำให้กิจการขาดทุน ส่วนภาษีซื้อ ให้คำนึงถึงเรื่องของภาษีซื้อต้องห้าม โดยให้ความสำคัญกับใบกำกับภาษีที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง และแยกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้ได้ 

Read More

Continue Reading

อ่านงบดุล ให้รู้ว่าบริษัทตอนนี้มีความมั่นคงหรือไม่

อ่านงบดุล

งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่บอกว่า ณ วันนี้กิจการมีสถานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง จากการเปรียบเทียบ สินทรัพย์ และหนี้สิน ซึ่งกิจการที่มั่นคงย่อมมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินเสมอ 

Read More

Continue Reading

จ่ายค่าวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างไร

จ่ายค่าวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างไร

ผู้ประกอบการสามารถนำค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จ่ายให้กับพนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ โดยสามารถบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบัญชี FlowAccount จากนั้นระบบจะทำการบันทึกบัญชีที่รายการสมุดรายวันซื้อและสมุดรายวันจ่ายให้อัตโนมัติ

Read More

Continue Reading

จัดการ ภ.พ.36 อย่างไรดี ในวันที่ภาษี e-Service เริ่มบังคับใช้

ภ.พ.36

ทางผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม ต้องแจ้งข้อมูลกับทางแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในราคาค่าบริการ และยังคงมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเอง (เหมือนก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้) ด้วยแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 ซึ่งสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรมาใช้เป็นภาษีซื้อของธุรกิจได้

Read More

Continue Reading

กุ๋งกิ๋ง สคูล – โรงเรียนสอนนักบัญชีเข้าสู่โลกบัญชีไร้กระดาษ

กุ๋งกิ๋ง_สคูล_Cover

“วันแรกที่ระบบ e-Filing เริ่มใช้ คนไม่เห็นด้วยเยอะมาก หลายคนมองว่าเพิ่มงาน ยากเกินไป ผ่านมาเกือบ 6 ปี วันนี้นักบัญชีชอบระบบบัญชีออนไลน์นี้มาก แทบไม่ต้องใช้กระดาษแล้ว ยื่นส่งงบประจำปีได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน กลายเป็นว่านักบัญชีมีเวลามากขึ้น แถมทำงานได้ง่ายๆ ที่ไหน ตอนไหนก็ได้ ไม่ต้องไปเข้าคิวยื่นเอกสารเหมือนแต่ก่อน ยิ่งช่วง Covid-19 กลายเป็นว่าเรามีเครื่องมือดิจิทัลนี้ใช้งานกันอยู่บ้างแล้ว”

Read More

Continue Reading