FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

สมุดรายวันทั่วไป

FlowAccount General Journal

สมุดรายวันทั่วไป คืออะไร

สมุดรายวันทั่วไป เป็นสมุดบัญชีขั้นต้นหรือสมุดรายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการ ตั้งเริ่มต้นกิจการ จนถึงปิดกิจการจะสามารถลงบันทึกได้ที่นี่ จะใช้ในการบันทึกรายการพิเศษ ที่นอกเหนือไปจากการซื้อ ขายสินค้าและบริการปกติ เช่น การบันทึกรายการเตรียมยื่นและนำส่งภาษี การกู้ยืมเงินและดอกเบี้ย การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร การเพิ่มเงินลงทุนในหุ้นของเจ้าของธุรกิจ การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา การบันทึกการเตรียมและจ่ายเงินเดือน จนไปถึง การปิดต้นทุนสินค้าและปิดบัญชี

วิธีบันทึกรายการ สมุดรายวันทั่วไป ด้วย FlowAccount

วิธีที่ 1: ระบบบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

คลิกที่เมนูบริหารบัญชี > สมุดรายวัน > สมุดรายวันทั่วไป ระบบจะแสดงรายการสมุดรายวันมาให้

FlowAccount General Journal

สำหรับสมุดรายวันทั่วไป จะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และรายการที่เป็นรายการปรับปรุงต่างๆ เช่น การบันทึกค่าเสื่อมราคา การปิดบัญชีภาษี หรือการปิดบัญชีสำหรับงวดบัญชี เป็นต้น
กรณีการบันทึกบัญชีที่เป็นเงินเดือนจากเมนูเงินเดือน ระบบจะมาบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะบันทึกเป็น รายการเงินเดือนค้างจ่าย เงินสมทบประกันสังคม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ภ.ง.ด 1 ไว้ก่อน เมื่อมีการจ่ายชำระเงินเดือน ก็บันทึกเป็นรายการเงินเดือนที่ชำระแล้วแทน

วิธีที่ 2: บันทึกบัญชีด้วยตนเอง

หากต้องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปิดบัญชี หรือ การบันทึกเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการบัญชี สามารถคลิกที่ปุ่ม “สร้างใหม่” สีเขียวมุมบนขวา ของเมนูสมุดรายวันทั่วไป
FlowAccount General Journal
ใส่วันที่เอกสาร รายชื่อผู้ติดต่อ เลขที่อ้างอิง และคำอธิบาย
ทำการบันทึกบัญชี โดยการพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบแสดงรายการชื่อบัญชี พร้อมรหัสที่เราต้องการขึ้นมาให้

FlowAccount General Journal

หากยังไม่แน่ใจสามารถเลือกเมนู “บันทึกร่าง” ไว้ก่อนได้ ในขั้นตอนนี้ระบบจะยังไม่นำไปบันทึกบัญชี และเมื่อมีนักบัญชีมาตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สามารถกดปุ่ม “อนุมัติแล้วสร้างใหม่” ซึ่งระบบจะบันทึกบัญชีก็ต่อเมื่อกดปุ่มอนุมัติ แล้วเท่านั้น

วิดีโอสาธิตการบันทึกรายการ สมุดรายวันทั่วไป