FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

สมุดรายวันซื้อ

FlowAccount Purchase Journal

สมุดรายวันซื้อ เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การบันทึกค่าใช้จ่าย การส่งคืนสินค้า และการตั้งรายการค้างจ่ายต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงภาษีซื้อ

บริหารบัญชีผ่านสมุดรายวันซื้อ ด้วยโปรแกรมบัญชี FlowAccount

วิธีที่ 1: ระบบบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

หากมีการออกใบรับสินค้า ระบบจะดึงข้อมูลจากเอกสารมาบันทึกรายการให้โดยอัตโนมัติ เช่น มีการสั่งซื้อสินค้า ตามเอกสารใบสั่งซื้อ เลขที่ PO2019030001 จากบริษัท เครื่องใช้สำนักงาน จำกัด และมีการรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ตามหมายเลขใบรับสินค้า RI2019030003

FlowAccount Purchase Journal

เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียด จะพบว่า ระบบจะบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) โดยบันทึกบัญชีซื้อคู่กับบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ทั่วไป (แสดงว่าเป็นการซื้อด้วยบัญชีเงินเชื่อ)

ส่วนบัญชีภาษีซื้อ ระบบจะบันทึกให้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจว่ามีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ตามหลักการบัญชีภาษีอากร

FlowAccount Purchase Journal

วิธีที่ 2: บันทึกบัญชีด้วยตนเอง

หากนักบัญชีต้องการบันทึกรายการด้วยตัวเองลงในสมุดรายวันซื้อ สามารถสร้างรายการบัญชีใหม่โดยไม่ดึงข้อมูลจากรายการที่มีอยู่เดิม ให้ไปที่เมนู บริหารบัญชี > เลือกสมุดรายวันซื้อ แล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียว “สร้างใหม่” ทางขวามือด้านบน
ใส่ข้อมูล โดยการเพิ่มรายละเอียดผู้จำหน่าย เลขที่อ้างอิง (เช่น ใบเสนอราคา หรือใบกำกับภาษีจากผู้จำหน่าย) คำอธิบายรายการ ว่าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอะไร
ลงบัญชี โดยการระบุรหัสบัญชีที่ต้องการ สามารถพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบแสดงรายการชื่อบัญชีที่เราต้องการขึ้นมาให้ จากนั้นใส่จำนวนเงิน ลงด้านเดบิต หรือเครดิตตามต้องการ
คลิกที่ปุ่ม “บันทึกร่าง” ไว้ก่อนเพื่อมาแก้ไขภายหลังได้ และหากตรวจสอบรายการแล้วว่าถูกต้อง ให้ไปที่ปุ่ม “อนุมัติแล้วสร้างใหม่” บัญชีเหล่านี้ก็จะถูกบันทึก และแสดงข้อมูลที่งบทดลองและงบการเงินต่อไป

วิดีโอสาธิตการบันทึกรายการ สมุดรายวันซื้อ