จัดตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารและทำบัญชีอย่างไร

จดทะเบียนบริษัทพร้อมผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ขั้นตอนการลงทุนในธุรกิจโดยนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องแยกให้ออกว่าเป็นการลงทุนแบบใด ระหว่างถือหุ้นไม่เกิน 50% หรือว่าถือตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เพราะหากต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนในขั้นตอนการจดทะเบียนมากขึ้น และสำหรับบริษัทที่ขอระดมทุนสามารถใช้ FlowAccount ในการบันทึกบัญชีที่เมนูบริหารบัญชี และสามารถติดต่อ FlowAccount เพื่อใช้บริการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้เลย

อยากทำธุรกิจแต่ว่าไม่มีเงินทุน ในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอีกต่อไป เพราะว่าเราสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากธนาคาร หรือว่านักลงทุนต่างชาติ แต่ทว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนอาจกำลังสงสัยว่าการระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาตินั้นทำยากไหม เราสามารถให้ชาวต่างชาติมาเป็นผู้ถือหุ้นได้ด้วยหรือไม่ และจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันนะคะ

 

เรียนบัญชี FlowAccount

 

รูปแบบการจดบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ

 

การถือหุ้นโดยมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

 

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาตินั้นมี 2 รูปแบบที่ต้องทำความเข้าใจ คือ

 

 1. ถือหุ้นโดยต่างชาติไม่เกิน 49% หมายถึง ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติอื่นไม่ใช่สัญชาติไทย สัดส่วนจำนวนหุ้นไม่เกินกว่า 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในกรณีนี้จะถือว่าบริษัทเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย 
 2. ถือหุ้นโดยต่างชาติตั้งแต่ 50% ขึ้นไป หมายถึง ผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติอื่นไม่ใช่สัญชาติไทย สัดส่วนจำนวนหุ้นตั้งแต่ 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในกรณีนี้จะถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าว และด้วยความที่ถูกจัดเป็นบริษัทต่างด้าวแล้ว จะมีเงื่อนไขตามมาคือ 
  • กิจการต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว 
  • ห้ามถือครองที่ดิน
  • มีข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้

ธุรกิจที่ต่างชาติห้ามทำและต้องขออนุญาต

 

จากที่เล่ามา ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป มีข้อจำกัดและความยุ่งยากที่เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกเยอะเลย

 

ต่างชาติถือหุ้น 100% ได้ไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดจัดตั้งในไทย 100% ได้อย่างถูกกฎหมายโดย 

 1. ยื่นขอ Foreign Business Licenses (FBL) คือ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
 2. ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถยื่นขอหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติได้
 3. กฎหมายมาตรา 11 ข้อตกลงที่ไทยได้เป็นภาคี หรือพันธกรณี หรือนักธุรกิจต่างชาติที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญา สามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติได้

 

การระดมทุนต้องบันทึกบัญชีใน FlowAccount อย่างไร

 

แม้ว่าขั้นตอนของการทำเอกสารจดทะเบียนและขออนุญาตเพื่อจดทะเบียนธุรกิจนั้นค่อนข้างยุ่งยาก แต่สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะนักบัญชีสามารถบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป FlowAccount เพื่อรับรู้เงินทุนที่เพิ่มในสมุดบัญชี และส่วนของทุนจดทะเบียนที่ชำระเพิ่มได้ผ่านเมนู บริหารบัญชี > สมุดรายวันทั่วไป ณ วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นได้เลยค่ะ

 

 

ขอจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม ถ้าจดบริษัทแล้วมีผู้ต่างชาติถือหุ้นนั้น แตกต่างจากบริษัททั่วไป สิ่งที่ต้องเตรียมการให้เรียบร้อยมีดังนี้

 • แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต.2 
 • ชื่อบริษัทตามที่จองไว้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
 • หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต
 • หนังสือแจ้งจำนวนทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าของหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ สัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือ
 • สำเนาบัตรประชาชนคนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางต่างด้าว รายละเอียดที่อยู่และจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนต่างเข้าชื่อซื้อไว้ของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท (อย่างน้อย 3 คน) และลายเซ็นของผู้เริ่มก่อตั้งทุกคน
 • เอกสารแสดงเงินทุนครบตามจำนวนทุนจดทะเบียนภายใน 12 วัน (เฉพาะธุรกิจกิจใหม่ที่จดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท)
 • หลักฐานแสดงที่มาของเงินทุนที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นคนไทยทุกคน (เฉพาะธุรกิจใหม่ที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือต่างชาติที่เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท)
 • ใบรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นคนไทย ยอดไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุน (เฉพาะธุรกิจใหม่ที่คนไทยและต่างชาติลงทุนร่วมกัน)

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติทางออนไลน์

 

การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ในปัจจุบันทำได้ง่ายและสะดวกมาก ซึ่งเราสามารถลงทะเบียนและทำผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามนี้

 1. ผู้ก่อการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน รับ username และ password
 2. กรอกข้อมูลบริษัทที่จะจดจัดตั้งในระบบ e-registration
 3. รอให้นายทะเบียนตรวจสอบ
 4. นายทะเบียนตรวจสอบผ่านแล้วจะได้รับอีเมลแนบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท และรหัสผ่านให้กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

 

อ่านต่อ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ DBD e-Registration

หรือติดต่อ FlowAccount เพื่อใช้บริการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ ที่นี่

 

โดยสรุปแล้ว ขั้นตอนการลงทุนในธุรกิจโดยนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องแยกให้ออกว่าเป็นการลงทุนแบบใด ระหว่างถือหุ้นไม่เกิน 50% หรือว่าถือตั้งแต่ 50% ขึ้นไป เพราะหากต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนในขั้นตอนการจดทะเบียนพอสมควรค่ะ ซึ่งเราแนะนำว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขดีๆ และให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือดำเนินการให้ เพื่อที่จะได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องและทำธุรกิจในไทยได้อย่างถูกกฎหมายนั่นเอง

 

ไม่ว่าจะมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไหน ก็สามารถติดต่อ FlowAccount ช่วยจดทะเบียรบริษัทออนไลน์ได้เลยทันที 

 

FlowAccount รับจดจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมมอบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และสิทธิประโยชน์ อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ให้บริหารธุรกิจด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกด้วย 9 บริการจากเรา ในการช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามระเบียบขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านรายละเอียดและติดต่อทีมงานได้เลย ที่นี่

 

ผู้ประกอบการท่านใด ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ เริ่มต้นใช้งานกับ FlowAccount ได้ง่าย ๆ ทดลองใช้ฟรี 30 วัน หรือสมัครแพ็กเกจกับเรา ราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 165 บาทไม่จำกัดจำนวนเอกสาร แถมยังใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือได้ด้วย ผู้ประกอบการยุคใหม่ปรับมาใช้บัญชีออนไลน์กันเยอะๆนะคะ

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like