ภ.พ.30 คืออะไร เจ้าของธุรกิจต้องใช้เมื่อไหร่

ภ.พ.30 คืออะไร
อ่านสั้นๆ :

  • ภ.พ.30 คือเอกสารสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย ที่เจ้าของธุรกิจต้องเอาไว้ใช้ยื่นแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากรทุกเดือน โดยต้องทำก่อนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • เจ้าของธุรกิจที่ต้องทำภ.พ.30 คือ เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และได้ทำการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ใช้ FlowAccount ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจและนักบัญชีประหยัดเวลาในการตามหาเอกสารและการคำนวณแบบ ภ.พ.30 คือแบบแสดงรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยผู้มีหน้าที่จัดทำคือ เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และได้ทำการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือสามารถยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ดังนั้นเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเปิดบริษัทใหม่ๆ ได้เพียง 2-3 เดือน ที่รายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ก็ยังไม่ต้องยื่นแบบภ.พ.30


ให้เราอ่านให้ฟังเจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้าใจอะไรบ้าง1. ต้องทราบก่อนว่าภาษีซื้อและภาษีขายหมายถึงอะไรภาษีซื้อ หมายถึง ภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องจ่ายเมื่อมีการซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาทำเป็นสินค้าหรือบริการ ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ใช้ในการดำเนินการของกิจการ เมื่อจ่ายแล้วเจ้าของธุรกิจจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีขาย หมายถึง ภาษี 7% ที่เราเรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อขายสินค้าและบริการของเรา แต่เงิน 7% นี้จะไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่กำไรนะจ๊ะ แต่เป็นของรัฐที่ต้องนำส่ง2. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องนำส่งนี้จะได้มาจากภาษีขาย ที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการในเดือนนั้นๆ หักลบด้วยภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเดือนนั้นๆ (ในธุรกิจสามารถนำใบกำกับภาษีซื้อที่ยังไม่ได้นำมาคำนวณภายใน 6 เดือน มาใช้ในการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้)3. แบบภ.พ.30 จะทำหน้าที่รายงานกรมสรรพากรว่า ในแต่ละเดือนธุรกิจเรามีการดำเนินอย่างไร มีรายรับรายจ่ายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่าไหร่ ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจจะได้กำไรหรือขาดทุนในเดือนนั้นๆ หรือไม่ เจ้าของธุรกิจก็ต้องนำส่งแม้จะไม่ได้มีกิจกรรมซื้อขายเลยตามยกตัวอย่างการตั้งราคาสินค้าที่รวมภาษีซื้อและภาษีขายแม่ค้าออนไลน์ซื้อกระเป๋ามาขายต่อ กระเป๋ามีราคา 100 บาท แต่เวลาซื้อจริงเราจ่าย 107 บาท นั่นคือภาษีซื้อ เราเอากระเป๋านี้มาขายต่อในราคา 110 บาท โดยอยากได้กำไร 10 บาท เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งราคาโดยเอา

 

ต้นทุน + กำไร + 7% = ราคาขายที่ลูกค้าต้องจ่าย 

 

100 + 10 + (110 x 7% = 7.7) = 117.70 บาท 

 

7.7 บาท คือภาษีขายที่เจ้าของธุรกิจต้องนำส่งกรมสรรพากร

 


ในแต่ละเดือนเราต้องเอาภาษีขายมาหักลบกับภาษีซื้อ ก็จะได้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราต้องจ่ายให้กรมสรรพากรในแต่ละเดือน

 

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ถ้าเดือนนั้นภาษีซื้อ > ภาษีขาย ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร
ถ้าเดือนนั้นภาษีขาย > ภาษีซื้อ ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรส่ง ภ.พ.30 เมื่อไหร่ทำภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่าเดือนนั้นจะไม่มีทั้งยอดซื้อหรือยอดขายเลยก็ต้องนำส่งแบบเปล่า ยกตัวอย่างเช่น หากจะนำส่งภ.พ.30 ของเดือนมกราคม


เจ้าของธุรกิจจะต้องรวบรวมกิจกรรมซื้อขายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพราะหากนำส่งหลังวันที่ 15 ก็จะทำให้ถูกเสียค่าปรับ หรือที่เรียกว่า เบี้ยปรับเงินเพิ่มแต่ถ้าบังเอิญวันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ล่ะทำยังไง ก็ให้มายื่นแบบในวันทำงานถัดไป ก็จะไม่ถูกเสียค่าปรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ ก็สามารถทำภ.พ.30 ด้วยตัวเองได้ โดยเริ่มต้นจากการเก็บเอกสารใบกำกับภาษีซื้อต่างๆ (บิลซื้อตัวจริง) และสำเนาใบกำกับภาษีขาย (สำเนาบิลขาย) ในแต่ละเดือน แล้วมาทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย (อ่านวิธีการทำรายงานที่นี่)


เวลาจะส่งกรมสรรพากร กิจการทำเอกสาร ภ.พ.30 เพียงใบเดียว เพื่อรายงานภาษีซื้อและภาษีขายตามที่คำนวณได้เลย แต่หากกิจการใดที่มีสาขาจะต้องทำเอกสารเพิ่มอีก 1 ใบ คือ ใบแนบภ.พ.30 ที่เป็นรายละเอียดภาษีซื้อและภาษีขายของแต่ละสาขาทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ด้วยโปรแกรม FlowAccountการเก็บเอกสารภาษีซื้อและภาษีขายที่ง่ายที่สุด คือการแบ่งเก็บออกเป็น 2 กองใหญ่ เอกสารเกี่ยวกับการซื้อ กับเอกสารเกี่ยวกับการขาย ซึ่งเจ้าของธุรกิจหลายคนเมื่อทำธุรกิจนานวันเข้าเอกสารเหล่านี้จะกลายเป็นกองเอกสารพะเนินเต็มห้องบัญชี พอจะรวบรวมทำภ.พ.30 ในแต่ละครั้ง จึงกลายเป็นเรื่องยุ่งยากนานาประการ


ภ.พ.30_รายงานภาษีซื้อ

 

รายงานภาษีซื้อ
ภ.พ.30_รายงานภาษีขาย

 

 

รายงานภาษีขาย
ในส่วนนี้เจ้าของธุรกิจสามารถใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ช่วยลดขั้นตอนการตามหาหรือจัดเก็บเอกสาร โดยใช้ระบบบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยบันทึกรายการซื้อและรายการขายต่างๆ ซึ่งในโปรแกรมจะสรุปเป็นรายงานภาษีซื้อและภาษีขายให้อัตโนมัติ และจะใช้วิธีสแกนรูปใบเสร็จแนบไว้ในระบบเพื่อป้องกันเอกสารหล่นหายได้อีกด้วย

 


พอถึงสิ้นเดือนค่อยรวบรวมรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมใบกำกับภาษีที่ได้แยกไว้ทั้ง 2 กอง ส่งให้สำนักงานบัญชี หรือจะนำรายงานภาษีซื้อภาษีขายมาคำนวณการส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเองก็ได้ (แต่เจ้าของธุรกิจจะต้องมั่นใจว่าจำนวนภาษีซื้อหรือภาษีขายที่นำมาคำนวณนั้นตัวไหนเสียหรือไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)


เรียนบัญชี FlowAccount
ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like