ภ.ง.ด.1 ก ต้องส่งก่อนสิ้นเดือน ก.พ. นะ คุณทำสรุปเงินเดือนและภาษีของพนักงานแล้วหรือยัง

ภ.ง.ด.1 ก

อ่านสั้นๆ:

  • ภ.ง.ด.1 ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทอื่นๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
  • ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก แตกต่างตรงที่ ภ.ง.ด.1 ไม่ต้องแจ้งพนักงานที่มีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษี และต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ขณะที่ภ.ง.ด. 1 ก ต้องแจ้งพนักงานทุกคน แต่ทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้ง

FlowPayroll มีระบบบันทึกการจ่ายเงินเดือนและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อทำ ภ.ง.ด.1 และเรียกดูยอดจ่ายเงินเดือนสะสม และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสะสมทั้งปีของพนักงาน เพื่อทำภ.ง.ด. 1 ก**หมายเหตุ บทความนี้จะอธิบายเฉพาะผู้ที่ยื่นแบบภ.ง.ด. 1 ก ด้วยตนเองเท่านั้น

แบบภ.ง.ด.1 ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงาน (เช่น ค่าเช่า) ภาษีที่นายจ้างออกแทนให้ และภาษีของพนักงานรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งเพื่อแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่แจ้งเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็ต้องเสียค่าปรับนะจ๊ะ


เรียนบัญชี FlowAccount


ให้เราอ่านให้ฟังทำภ.ง.ด.1 ก เมื่อไหร่


ทุกคนที่มีรายได้ต้องมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา ดังนั้นเจ้าของธุรกิจเมื่อมีการจ้างพนักงานโดยรับเป็นเงินเดือน จึงต้องมีหน้าที่ออกเงินเดือนและสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงาน ซึ่งในสลิปเงินเดือนจะต้องบอกรายละเอียด รายได้แต่ละเดือนที่พนักงานได้ จำนวนเงินที่พนักงานโดนหักค่าภาษี หรือค่าประกันสังคมต่างๆ และยอดสะสมรายได้ตลอดปี

Slip_ภ.ง.ด.1

ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่
สลิปเงินเดือนจากโปรแกรมเงินเดือน FlowPayroll 


ความแตกต่างของภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก


แม้ ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด. 1 ก จะมีหน้าที่บอกกรมสรรพากรว่าบริษัทมีพนักงานกี่คน แต่ละคนได้เงินเดือนเท่าไหร่ และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปเท่าไหร่ แต่ก็มีความแตกต่างในการกรอกรายละเอียด และช่วงเวลาการนำส่ง กล่าวคือภ.ง.ด. 1 ใช้สำหรับแจ้งพนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีแล้วเท่านั้น และต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือนภ.ง.ด. 1 ก ใช้สำหรับแจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตาม และทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป


ใครต้องทำบ้าง


คนที่ทำ ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด. 1 ก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่ใครที่มีการจ้างพนักงานโดยให้เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น ฟรีแลนซ์ที่มีการจ้างลูกน้องมาทำงานให้ เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว หรือเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วน แล้วพนักงานที่ว่าจ้างมาได้รับเงินเดือนถึงฐานที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต้องทำเอกสารทั้ง 2 ตัวนี้ ส่วนเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ทำงานลำพังก็ไม่ต้องทำ


ทำอย่างไร


มีเอกสาร ที่ต้องใช้ คือ ภ.ง.ด.1 (ใบปะหน้า) และใบแนบ ภ.ง.ด.1 (สำหรับลงรายละเอียดของพนักงาน) เอกสาร 2 ชนิดนี้ทำทุกเดือนรวม 12 ชุด ส่วนภ.ง.ด.1 ก และใบแนบภ.ง.ด.1 ก ซึ่งเป็นการสรุป ภ.ง.ด.1 อีกที ทำแค่ชุดเดียวตอนสิ้นปี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
เอกสารภ.ง.ด.1 ก

ใบแนบ


รายละเอียดที่ใส่ลงในใบแนบ


ภ.ง.ด.1 ให้ใส่ ข้อมูลพนักงาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวนเงินเดือนที่จ่าย และจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งแบบรายเดือน ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถดึงข้อมูลส่วนนี้จากในรายงานเงินเดือนและยอดสะสมใน FlowPayroll ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้Excel_ภ.ง.ด.1

ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

เจ้าของธุรกิจสามารถดึงรายงานเงินเดือนและยอดสะสมแบบรายเดือน ใน FlowPayroll เพื่อนำมาลง ภ.ง.ด.1 โดยสามารถสมัครใช้งานฟรีได้ 30 วัน
ส่วนภ.ง.ด. 1 ก ใส่จำนวนรวมแบบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถดึงข้อมูลส่วนนี้จากในรายงานเงินเดือนและยอดสะสมใน FlowPayroll ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เช่นกันExcel_ภ.ง.ด.1 ก

ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

เจ้าของธุรกิจสามารถดึงรายงานเงินเดือนและยอดสะสมแบบรายปี ใน FlowPayroll เพื่อนำมาลงภ.ง.ด. 1 ก


ข้อสังเกต


  • ตอนทำ ภ.ง.ด.1 จะเปลี่ยนรายละเอียดแค่เดือนที่ส่ง เพราะเงินเดือนของพนักงานจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ขอแค่ส่งทุกเดือน เน้นดูแค่พนักงานเข้าใหม่ ผ่านโปร และพนักงานที่ลาออกในเดือนนั้นๆ ที่จะมียอดเปลี่ยนเแปลง
  • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จะให้พนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี ทำเอกสารให้ หรือจะทำด้วยตัวเองก็ได้ เพราะว่าทั้งภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด. 1 ก เจ้าของธุรกิจต้องเป็นคนเซ็นเอกสารกำกับทุกครั้ง

ใช้โปรแกรมช่วยเตรียมข้อมูล ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 กใช้โปรแกรม FlowPayroll ในการบันทึกการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน การเสียภาษี การหักประกันสังคม การจ่ายโบนัส เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับทำ ภ.ง.ด.1 เมื่อถึงสิ้นปีเจ้าของธุรกิจสามารถเรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายของพนักงานแต่ละคน รวมถึงยอดรายได้สะสมทั้งปีของพนักงาน ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้มาเขียนลงในภ.ง.ด. 1 ก ได้Slip_ภ.ง.ด.1 ก

ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

รูปแบบสลิปเงินเดือนของเดือนธันวาคม จะแสดงยอดสะสมเงินได้ และค่าใช้จ่ายของพนักงานแบบรายปี


FlowPayroll มีระบบบันทึกการจ่ายเงินเดือนและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อทำ ภ.ง.ด.1 และเรียกดูยอดจ่ายเงินเดือนสะสม และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสะสมทั้งปีของพนักงาน เพื่อทำภ.ง.ด. 1 ก ทดลองใช้ฟรีได้ง่ายๆCredits

Voice Artist พิมวิภา ป๊อกยะดา

Scriptwriter สราญรัตน์ ไว้เกียรติ

Sound Designer & Engineer อลงกรณ์ สุขวิพัฒน์

 

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like