การทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย เบื้องต้น

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย

บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นงานเบสิกที่เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ที่มีช่องทางขายทางออนไลน์ จำเป็นต้องจัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจหลายคนชื่นชอบคือ มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

ไม่ต้องลงทุนมากในการสร้างหน้าร้าน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายๆ

ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท ก็จะทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 2 รูปแบบคือ อัตราเหมา หรือหักตามจริง

เรียนบัญชี FlowAccount

ให้เราอ่านให้ฟังหากเจ้าของธุรกิจท่านใดต้องการหักค่าใช้จ่ายตามจริง กรมสรรพากรกำหนดให้เจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน โดยมีวิธีการทำดังนี้


บัญชีรายรับ รายจ่าย วิธีการทำเบื้องต้น


1. รายงานเงินสดรับ-จ่าย
ต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องรายการให้เหมาะสมกับธุรกิจได้


บัญชีรายรับ รายจ่าย .1

2. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย
หากจัดทำเป็นภาษาต่างชาติให้มีภาษาไทยกำกับ


3. ต้องลงรายการรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย


4. รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย

  • ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
  • รายจ่ายที่นำมาลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัว
  • สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เพราะผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการนั้นในวันที่ได้รับชำระ หรือจ่ายชำระ โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
  • การลงรายการรายรับและรายจ่ายสามารถลงเป็นยอดรวมของวัน โดยมีเอกสารประกอบรายรับ-รายจ่ายนั้น หรือลงแยกเป็นรายการก็ได้ยกตัวอย่าง เราเพิ่งเปิดขายผักสลัดใหม่ๆ เราสามารถใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ช่วยบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย ของเราได้ โดยเวลาที่ลูกค้ามาซื้อชุดผักสลัด เราก็ใช้โปรแกรมบัญชีออกสลิปใบเสร็จอย่างย่อให้ลูกค้า ระบบจะบันทึกข้อมูลรายการที่ขายไป พร้อมยอดขายต่อใบเสร็จให้โดยอัตโนมัติ


บันทึกรายจ่ายของกิจการ
บันทึกรายจ่ายของกิจการ โดยสามารถแนบไฟล์เอกสารใบเสร็จ ลงระบบบัญชี FlowAccount
ค่าใช้จ่ายหรือถ้าเราต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ เช่น วัตถุดิบต่างๆ เมื่อได้ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้ามา คุณสามารถถ่ายรูปและแนบไฟล์เอกสารใบเสร็จนั้นลงระบบบัญชี เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงบันทึกค่าใช้จ่ายได้ ลองเริ่มต้นใช้งานออกใบเสร็จและบันทึกค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

5. สรุปยอดรายรับ รายจ่ายทุกๆ เดือน


เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


เจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ต้องทำการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90) ซึ่งสามารถนำรายงานเงินสดรับ-จ่ายนี้ มาหักค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ตามจริง


โดยรายจ่ายทั้งหมดต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
จะเห็นได้ว่า หากเราต้องการคำนวณภาษีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับธุรกิจของเรานั้น ก็เหมือนเราต้องจัดทำบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจด้วยรูปแบบบุคคลธรรมดาเลย


ดังนั้นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำบัญชีได้ง่ายที่สุดคือ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


โปรแกรม FlowAccount จะช่วยให้เราจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายได้ง่ายขึ้น และปัจจุบันก็มีรูปแบบให้เลือกมากมาย ทั้งโปรแกรมบัญชีออฟไลน์และออนไลน์ แต่แบบหลังนี้จะช่วยคุณลดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เพราะช่วยให้เราทำบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ จึงบริหารธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สุดท้ายนี้ การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเมื่อธุรกิจของเราเติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทในรูปแบบนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


การทำบัญชีจะเป็นข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เราทำ หากเราทำอย่างคุ้นเคยแล้วการทำบัญชีก็จะเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของเราเลยลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like