ภ.ง.ด.1 ก ต้องส่งก่อนสิ้นเดือน ก.พ. นะ คุณทำสรุปเงินเดือนและภาษีของพนักงานแล้วหรือยัง

Cover_ภ.ง.ด. 1 ก

 
 
Highlight:

 • ภ.ง.ด.1 ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทอื่นๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
 • ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก แตกต่างตรงที่ ภ.ง.ด.1 ไม่ต้องแจ้งพนักงานที่มีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษี และต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ขณะที่ภ.ง.ด.1 ก ต้องแจ้งพนักงานทุกคน แต่ทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้ง
 • New FlowAccount มีระบบบันทึกการจ่ายเงินเดือนและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อทำ ภ.ง.ด.1 และเรียกดูยอดจ่ายเงินเดือนสะสม และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสะสมทั้งปีของพนักงาน เพื่อทำภ.ง.ด.1 ก

   
   
  **หมายเหตุ บทความนี้จะอธิบายเฉพาะผู้ที่ยื่นแบบภ.ง.ด.1 ก ด้วยตนเองเท่านั้น
   
   
  ภ.ง.ด.1 ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงาน (เช่น ค่าเช่า) ภาษีที่นายจ้างออกแทนให้ และภาษีของพนักงานรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งเพื่อแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่แจ้งเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็ต้องเสียค่าปรับนะจ๊ะ

   

  เจ้าของธุรกิจต้องรู้อะไรบ้าง

   

  เรื่องการเสียภาษีบุคคลธรรมดา

  ทุกคนที่มีรายได้ต้องมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา ดังนั้นเจ้าของธุรกิจเมื่อมีการจ้างพนักงานโดยรับเป็นเงินเดือน จึงต้องมีหน้าที่ออกเงินเดือนและสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงาน ซึ่งในสลิปเงินเดือนจะต้องบอกรายละเอียด รายได้แต่ละเดือนที่พนักงานได้ จำนวนเงินที่พนักงานโดนหักค่าภาษี หรือค่าประกันสังคมต่างๆ และยอดสะสมรายได้ตลอดปี

  Slip_ภ.ง.ด.1

  สลิปเงินเดือนจากโปรแกรมบัญชี New FlowAccount

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

   

  ความแตกต่างของ ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก

  แม้ ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก จะมีหน้าที่บอกกรมสรรพากรว่าบริษัทมีพนักงานกี่คน แต่ละคนได้เงินเดือนเท่าไหร่ และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปเท่าไหร่ แต่ก็มีความแตกต่างในการกรอกรายละเอียด และช่วงเวลาการนำส่ง กล่าวคือ

   
  ภ.ง.ด.1 ใช้สำหรับแจ้งพนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีแล้วเท่านั้น และต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน

   
  ภ.ง.ด.1 ก ใช้สำหรับแจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตาม และทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

   

  ใครต้องทำ

  คนที่ทำ ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่ใครที่มีการจ้างพนักงานโดยให้เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น ฟรีแลนซ์ที่มีการจ้างลูกน้องมาทำงานให้ เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว หรือเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วน แล้วพนักงานที่ว่าจ้างมาได้รับเงินเดือนถึงฐานที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ต้องทำเอกสารทั้ง 2 ตัวนี้ ส่วนเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ทำงานลำพังก็ไม่ต้องทำ

   

  ทำยังไง

  มีเอกสาร ที่ต้องใช้ คือ ภ.ง.ด.1 (ใบปะหน้า) และใบแนบ ภ.ง.ด.1 (สำหรับลงรายละเอียดของพนักงาน) เอกสาร 2 ชนิดนี้ทำทุกเดือนรวม 12 ชุด ส่วน ภ.ง.ด.1 ก และใบแนบภ.ง.ด.1 ก ซึ่งเป็นการสรุป ภ.ง.ด.1 อีกที ทำแค่ชุดเดียวตอนสิ้นปี

   

  รายละเอียดที่ใส่ลงในใบแนบ

  ภ.ง.ด.1 ให้ใส่ ข้อมูลพนักงาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวนเงินเดือนที่จ่าย และจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งแบบรายเดือน ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถดึงข้อมูลส่วนนี้จากในรายงานเงินเดือนและยอดสะสมใน New FlowAccount ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

   
  Excel_ภ.ง.ด.1

  เจ้าของธุรกิจสามารถดึงรายงานเงินเดือนและยอดสะสมแบบรายเดือน ใน New FlowAccount เพื่อนำมาลง ภ.ง.ด.1

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

   
  ส่วนภ.ง.ด.1 ก ใส่จำนวนรวมแบบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถดึงข้อมูลส่วนนี้จากในรายงานเงินเดือนและยอดสะสมใน New FlowAccount ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เช่นกัน

   
  Excel_ภ.ง.ด.1 ก

  เจ้าของธุรกิจสามารถดึงรายงานเงินเดือนและยอดสะสมแบบรายปี ใน New FlowAccount เพื่อนำมาลงภ.ง.ด.1 ก

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

   

  ข้อสังเกต

 • ตอนทำ ภ.ง.ด.1 จะเปลี่ยนรายละเอียดแค่เดือนที่ส่ง เพราะเงินเดือนของพนักงานจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ขอแค่ส่งทุกเดือน เน้นดูแค่พนักงานเข้าใหม่ ผ่านโปร และพนักงานที่ลาออกในเดือนนั้นๆ ที่จะมียอดเปลี่ยนเแปลง
 • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จะให้พนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี ทำเอกสารให้ หรือจะทำด้วยตัวเองก็ได้ เพราะว่าทั้ง ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก เจ้าของธุรกิจต้องเป็นคนเซ็นเอกสารกำกับทุกครั้ง
 •  

  New FlowAccount ช่วยอะไรได้บ้าง

   
  ใช้โปรแกรม New FlowAccount ในการบันทึกการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน การเสียภาษี การหักประกันสังคม การจ่ายโบนัส เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับทำ ภ.ง.ด.1 เมื่อถึงสิ้นปีเจ้าของธุรกิจสามารถเรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายของพนักงานแต่ละคน รวมถึงยอดรายได้สะสมทั้งปีของพนักงาน ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้มาเขียนลงในภ.ง.ด.1 ก ได้

   
  Slip_ภ.ง.ด.1 ก

  รูปแบบสลิปเงินเดือนของเดือนธันวาคม จะแสดงยอดสะสมเงินได้ และค่าใช้จ่ายของพนักงานแบบรายปี

  ดูภาพขนาดใหญ่คลิกที่นี่

  ติดตามเรื่องราวอื่นๆของ FlowAccount.com ได้ที่

  มั่นใจด้วยผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย
  ที่ใช้โปรแกรมบัญชี คลาวด์ ของเราเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเลย!