พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยดุสิตธานี และ FlowAccount

FlowAccount x Dusit Thani

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร

 

โดยจะนำไปใช้ในรายวิชาบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย  

 

FlowAccount for Education

 

ในงานนี้ ได้คุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount, คุณณัฎ ศรีวรกุล Partnership Manager, FlowAccount Academy, ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์, คุณวิศวัฒน์ รสหวาน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป, อ.สายพิน เดชเรือง รองคณบดีหลักสูตรไทย, ดร.เมธาพร อิ่นคำ หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน, อ.สรัญญา ศรีทองมาศ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน และ อ.นันทวัฒน์ พรเลิศกชกร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน และคณิตศาสตร์ร่วมลงนาม ณ วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) อาคาร 1 ห้องประชุม ห้อง 1101 

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันใดที่สนใจนำโปรแกรมบัญชี FlowAccount เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรภพ ไชยรักษ์ (ฝ่ายพัฒนาพันธมิตร FlowAccount) เบอร์ติดต่อ 081-359-7000

 

FlowAccount for Education 

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่ เว็บไซต์ FlowAccount

 

FlowAccount for education

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like