ปิดงบการเงิน เจ้าของธุรกิจได้รู้อะไรเมื่อสิ้นรอบบัญชี

ปิดงบการเงินHighlight

 • การเสียภาษี และจัดทำงบการเงินส่งหน่วยงานราชการเป็นหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต้องจัดหาพนักงานบัญชีมาปิดงบการเงินของกิจการ
 • งบการเงินช่วยให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขของกิจการว่าปีนี้มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรและใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ แต่การเห็นงบการเงินเพียงปีละครั้งไม่อาจเพียงพอต่อการวางแผนธุรกิจได้
 • มีวิธีช่วยทำงบการเงินได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอปิดรอบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี New FlowAccount ช่วยนักบัญชีจัดทำงบการเงิน และเจ้าของธุรกิจสามารถเรียกดูงบการเงินเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นปิดงบการเงิน คำพูดติดปากของนักบัญชีที่ได้ยินกันบ่อยเมื่อถึงฤดูกาลสิ้นรอบบัญชี เพราะหน้าที่หนึ่งของเจ้าของธุรกิจที่ต้องทำในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือ ส่งงบการเงินให้กรมพัฒน์ และภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กรมสรรพากร


ผู้ทำหน้าที่ปิดงบการเงิน แน่นอนว่าเป็นของนักบัญชี หรือสำนักงานบัญชีที่จ้างอยู่ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ในการทำบัญชี แต่งบการเงินไม่ได้มีหน้าที่แค่ส่งให้หน่วยงานราชการเท่านั้น เพราะเจ้าของธุรกิจต่างหากที่ได้ประโยชน์จากงบการเงิน ในการเห็นตัวเลขผลประกอบการ กำไร ขาดทุน และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของกิจการ เพื่อมาวางแผนธุรกิจต่อไปได้


ซึ่งถ้าพิจารณาถึงความเป็นจริงในการทำธุรกิจ คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าเจ้าของธุรกิจจะต้องรอปิดงบการเงินเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการก่อน ถึงจะได้เห็นตัวเลขที่แท้จริง ที่จะเอามาใช้วางแผนธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรฐกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้องการความเร็วอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้จะขอเล่าวิธีการทำงบการเงินผ่านโปรแกรมบัญชี ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการปิดงบการเงิน และประโยชน์ที่เจ้าของธุรกิจจะได้รับมากขึ้นนั้นมีอะไรบ้างที่มาที่ไปของการทำงบการเงินผ่านโปรแกรมบัญชี


การปิดงบการเงินจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการทำเอกสารให้เป็นระเบียบ พูดอย่างรวบรัดที่สุด เมื่อถึงฤดูกาลปิดบัญชี นักบัญชีจะต้องทำ 4 ขั้นตอนใหญ่ คือ

 1. รวบรวมเอกสารทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีมาจัดทำบัญชีประเภทตามกิจกรรมหลักๆ คือ รายได้จากการขาย ต้นทุนจากการขายสินค้า หรือต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายทั่วไป
 2. นำบัญชีที่แยกประเภทแล้วมาทำงบทดลอง เพื่อจำแนกประเภทรายการทางการเงินของกิจการ
 3. นำงบทดลองมาปรับปรุงรายการทางบัญชี ให้ตรงกับสภาพรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. แปลงงบทดลองให้เป็นเอกสารยื่นแบบคือ งบการเงิน และ ภ.ง.ด.50 สำหรับเสียภาษี ให้เจ้าของธุรกิจเซ็นรับรอง แล้วส่งหน่วยงานราชการ

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้


1. ทุกธุรกิจจะต้องมีวงจรบัญชี

เจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว โดยทั่วไปกระบวนการทำธุรกิจประกอบด้วย การซื้อสินค้า การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการรับจ่ายเงิน ทำให้บัญชีที่แทบทุกธุรกิจจะต้องมีเหมือนๆ กันคือ บัญชี 5 ประเภท (หรือในทางบัญชีเรียกว่า สมุดบัญชี 5 เล่ม) ได้แก่ ซื้อ ขาย จ่าย รับ และทั่วไปต่ละบัญชีจะมีหลักฐานทางการเงิน ซึ่งนักบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานของบัญชีแต่ละประเภทเหล่านี้มาแยกรายได้ ค่าใช้จ่าย แบบภาษีต่างๆ ที่เสียไป มาทำบัญชีด้วยตัวเอง


แต่ถ้าเจ้าของธุรกิจยังไม่มีนักบัญชี ก็จ้างสำนักงานบัญชีทำ หรือใช้โปรแกรม New FlowAccount นำเอกสารทุกประเภทที่มีมาลงบัญชีได้เลย ระบบจะบันทึกข้อมูลจากเอกสารลงในแต่ละบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถทดลองใช้งานฟรีปิดบัญชีวิธีไหนทำได้เร็วกว่ากัน

จัดเอกสาร
เป็นระเบียบ

จัดเอกสาร
ไม่เป็นระเบียบ

ใช้โปรแกรมบัญชี

ปริมาณเอกสารจากการค้ามาก

⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐

ปริมาณเอกสารจากการค้าน้อย

⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐


ดังนั้นถ้าเจ้าของธุรกิจจัดการเอกสารทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ ก็จะทำให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่ทันต่อการตัดสินใจ และส่งผลให้การจัดทำงบการเงินตอนสิ้นปีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว


เอกสารของแต่ละบัญชี (เบื้องต้น)


กิจกรรม

เอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง

ซื้อสินค้า  ซื้ออุปกรณ์สำนักงานใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ของกิจการคู่ค้า
ขายสินค้า  สำเนา ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ของกิจการ
จ่ายค่าใช้จ่าย ค่าบริการต่างๆ ในแต่ละช่องทาง เช่น เงินสด เงินในบัญชีธนาคาร เช็ค จะมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รับเงิน จากการให้บริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เจ้าของธุรกิจถูกหักไปโดยลูกค้า
 • จ่ายเงิน จากการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ
 • สำเนา ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ของกิจการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่คู่ค้าออกให้)
จ่ายเงินเดือน เงินประกันสังคม และภาษีที่หักจากเงินเดือนฟอร์มประกันสังคม, สลิปเงินเดือน, ภ.ง.ด.1

2. สรุปข้อมูลเบื้องต้นทางบัญชี

นักบัญชีจะสรุปข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทออกมาเป็นกระดาษหนึ่งใบตามขั้นตอนการทำบัญชี ซึ่งเรียกว่า งบทดลอง (Trial Balance) เพื่อทำให้เห็นว่าธุรกิจมีเงินเท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไหร่ การซื้อขายรับจ่ายไปเท่าไหร่ พูดอย่างง่ายที่สุด งบทดลองคือดราฟต์แรกของงบการเงินก่อนที่จะปิดบัญชี


แต่ถ้ามี New FlowAccount แล้ว ระบบจะซิงค์ข้อมูลออกมาเป็นงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถเข้ามาดูงบทั้งสามนี้ได้ตลอดเวลาในเมนูบริหารบัญชี และถือเป็นเอกสารที่พร้อมให้นักบัญชีสามารถนำไปปิดบัญชีในขั้นตอนต่อไปได้


งบทดลอง_เมนูบริหารบัญชี

งบทดลองในเมนูบริหารบัญชี

 

งบนี้คืออะไร?

งบกำไรขาดทุนคืองบที่แสดงความสามารถในการหาเงินของกิจการ โดยจำแนกเป็นกลุ่มบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อบอกว่าปีนี้ทำกำไรได้ดีไหม หรือลดลงจากปีที่แล้ว และทำให้รู้ว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่    
งบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบดุลคืองบที่บอกว่ากิจการมีฐานะอย่างไร โดยจำแนกเป็นสินทรัพย์ (คือมีเงินเหลือเท่าไหร่) หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างชัดเจน

3. นักบัญชีปรับปรุงรายการทางบัญชี

เมื่อได้งบทดลองแล้ว นักบัญชีจะนำไปปรับปรุงรายการทางบัญชี หมายถึง การปรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามมาตรฐานการบัญชี รวมไปถึงรายการสินทรัพย์ต่างๆ พูดอย่างง่ายที่สุด คือการทำดราฟต์สองของงบการเงินที่จะทำตัวเลขให้ตรงกับความจริงมากขึ้น


ตัวเลขที่นักบัญชีจะปรับปรุงรายการทางบัญชี เช่น การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ เนื่องจากทางบัญชีมีการรับรู้ 12 ชิ้น แต่ในคลังมี 10 ชิ้นเนื่องจากสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น


ถ้านักบัญชีทำบัญชีโดยไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ก็จะต้องรอถึงสิ้นปีช่วงปิดงบการเงินถึงจะมาทำงานในส่วนนี้ แต่ถ้าใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์แล้วก็สามารถทำงานในส่วนนี้ได้เลยตลอดปี ทำให้เจ้าของธุรกิจได้ข้อมูลทางการเงินที่สะท้อนภาพของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว


4. ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน + แบบยื่นภาษี

เมื่อปรับปรุงรายการทางบัญชีในงบทดลองเสร็จ นักบัญชีก็จะปิดบัญชีรายได้ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกมาเป็นงบการเงินพร้อมยื่นส่งหน่วยงานราชการ (หรือส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์)


งบการเงินที่จะต้องส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ฯลฯ ส่วนเอกสารที่จะต้องส่งกรมสรรพากร คือ งบการเงินและ ภ.ง.ด.50 ซึ่งตามหลักการของกรมสรรพากรจะปรับปรุงกำไรทางบัญชีที่ได้จากงบกำไรขาดทุนให้เป็นกำไรทางภาษี ทำให้จะเห็นตัวเลขกำไรสองประเภทนี้แตกต่างกัน เพราะค่าใช้จ่ายบางประเภท ในทางภาษีอาจจะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ เป็นต้น เมื่อทำเอกสารเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเอามาให้เจ้าของธุรกิจเซ็นรับรองก่อนส่งหน่วยงานราชการ


กระบวนการทำงบการเงินที่ว่ามานี้จะถือว่าเป็นการทำบัญชีชุดเดียว แสดงตัวเลขที่แท้จริงของกิจการ ตามที่ทางกรมสรรพากรกำหนด เจ้าของธุรกิจจึงมั่นใจได้ว่าทำเอกสารและเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้ว


*** ต้องทำงาน Manual ส่วนไหนบ้าง 

ในส่วนการปรับปรุงรายการทางบัญชี และการปิดบัญชี นักบัญชีจะยังต้องทำงาน Manual อยู่ แต่สิ่งที่จะช่วยให้เร็วขึ้นได้คือ ต้องคอยบันทึกเอกสารและปรับปรุงรายการในโปรแกรมบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงเวลาก็สามารถพิมพ์เอกสารงบการเงินทั้งหมดส่งหน่วยงานราชการได้เลย หรือจะดึงข้อมูลจากในระบบโปรแกรมบัญชี ไปทำในรูปแบบเอกสารของธุรกิจเองต่างหากก่อนส่งก็ได้


เจ้าของธุรกิจได้อะไรจากงบการเงิน


แม้เจ้าของธุรกิจจะไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี แต่งบการเงินช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจรู้เรื่องที่จะเอาไปวางแผนธุรกิจต่อได้ คือ

 • รู้เส้นทางการเงินของธุรกิจจากบัญชีซื้อขายจ่ายรับ จ่ายอะไรไปมากที่สุด ขายอะไรได้มากที่สุด และประเมินต่อได้ว่าจะเอากำไรที่ได้ไปลงทุนกับอะไรต่อ   
 • รู้สต็อก ว่ามีของเท่าไหร่ สินค้าไหนขายได้ ต้นทุนจมไปกับสินค้าชนิดไหน แล้วจะหาทางนำไปสู่รายได้ได้อย่างไร
 • รู้รายการค้างรับ ค้างจ่าย เพื่อหาทางบริหารเงินต่อไป ค้างรับ คือขายไปแล้วยังไม่ได้เงิน ยกตัวอย่าง ทำโปรเจกต์ให้ลูกค้าหนึ่งงาน แต่ผ่านไปแล้วครึ่งปีลูกค้ายังไม่จ่าย เจ้าของธุรกิจก็จะประเมินได้ว่าจะทำยังไงต่อ ส่วนค้างจ่ายคือ เราซื้อของมาแต่ยังไม่จ่าย เลยมีเจ้าหนี้เยอะ เจ้าของธุรกิจก็ต้องหาทางว่าจะหาทุนมาจ่ายหนี้ได้ยังไง
 • รู้สินทรัพย์ ในกิจการของตัวเองมีเท่าไหร่ และเกิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่

ปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีช่วยเจ้าของธุรกิจอย่างไร


 • ปิดงบการเงินอย่างถูกต้องได้ แม้เจ้าของธุรกิจจะไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี เพราะ New FlowAccount ช่วยทำบัญชีงบการเงินเบื้องต้นมาให้โดยอัตโนมัติแล้ว เจ้าของธุรกิจเพียงนำงบการเงินเบื้องต้นนี้ไปให้สำนักงานบัญชี หรือนักบัญชีทำการปรับปรุงรายการทางบัญชีต่อ ก็จะได้รายงานงบการเงินที่พร้อมส่งหน่วยงานของราชการ
 • ทราบสถานะงบการเงินได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอสิ้นรอบบัญชี โปรแกรมบัญชีช่วยย่นเวลาให้เจ้าของธุรกิจสามารถดูงบการเงิน กำไรขาดทุนของธุรกิจได้ตลอดเวลา จากเดิมที่ดูได้ครั้งเดียวตอนสิ้นปี เพียงให้นักบัญชีเรียนรู้การทำงานผ่านโปรแกรมบัญชีแล้วคอยปรับปรุงรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ก็จะได้ตัวเลขของธุรกิจที่ถูกต้องเอามาวางแผนงานต่อได้
 • ลดขั้นตอน Manual แต่เดิมการปิดงบการเงิน ทุกขั้นตอนตั้งแต่รวบรวมเอกสารมาทำงบตามมาตรฐานการบัญชี จนออกมาเป็นงบการเงินพร้อมส่งหน่วยงานราชการได้ นักบัญชีหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองหมด โปรแกรมบัญชีจึงช่วยลดงานทำมือไปได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในขั้นตอนการบันทึกเอกสารทุกกิจกรรมในธุรกิจ

 สรุปแล้ว เทคโนโลยีทางด้านบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยปิดงบการเงินได้ตลอดเวลา ช่วยให้เจ้าของธุรกิจรู้เท่าทันเงินในกิจการของตัวเอง ไม่ต้องรอรู้ครั้งเดียวหลังปลายเดือนพฤษภาคม หรือวันส่งเอกสารให้กับหน่วยงานของราชการอีกต่อไป ตอบสนองการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

Continue Reading

New FlowAccount เพิ่มฟังก์ชั่นผู้ใช้งานฝ่ายขายให้หลากหลายมากขึ้น

ฟังก์ชั่นผู้ใช้งาน FAA_cover

 

New FlowAccount เพิ่มฟังก์ชั่นผู้ใช้งานฝ่ายขายมากขึ้น โดยตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามา ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายขาย พนักงานขาย และตำแหน่งเพิ่มเติมที่ปรับแต่งได้เอง 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อ-ขาย และกลุ่มนักบัญชีและธุรการ เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังขยายขนาดกิจการ และตอบโจทย์การทำงานเอกสารของแต่ละฝ่ายได้มากขึ้น

Continue Reading

เงินสดย่อย และเงินกู้ยืมกรรมการ เรื่องของเงินกิจการที่ต้องแบ่งหน้าที่ใช้ให้ถูก

เงินสดย่อย_เงินกู้ยืมกรรมการ_coverHighlight:

 • เงินสดย่อย กับ เงินกู้ยืมกรรมการ ต่างเป็นเงินของกิจการที่คนในกิจการนำเงินไปใช้จ่ายต่างๆ เหมือนกันทั้งคู่
 • แต่หากกิจการเกิดมีบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการขึ้นมาจะไม่เป็นผลดีต่อกิจการ
 • เจ้าของกิจการจึงควรหลีกเลี่ยงการเกิดบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ ด้วยการแยกเงินส่วนตัวและเงินของกิจการตั้งแต่ที่เริ่มทำธุรกิจ

Continue Reading

FlowAccount ร่วมมือกับ DBD ให้ SMEs ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี!!!

ระบบบัญชีออนไลน์ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจร้านค้า

 

FlowAccount ระบบบัญชีออนไลน์ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจร้านค้า (DBD) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าหลักเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ พร้อมใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue Reading

แนะ 5 เมนู FlowAccount บันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างไรให้ถูกต้อง

Cover_5 เมนู FlowAccount

 
ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร จะค้าขาย รับเหมา หรือเป็นฟรีแลนซ์ ก็ล้วนต้องทำเอกสารที่แสดงถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นหลักฐานทางบัญชี นักบัญชีจาก FlowAccount จึงขอแนะนำการใช้เมนูอย่างง่ายๆ ที่รองรับทุกการบันทึกเอกสารอันหลากหลาย เพื่อสานฝันให้ทุกอาชีพดำเนินไปได้อย่างเรียบง่าย ถูกต้อง และพบกับกำไรที่ปลายทางกันทุกคน

Continue Reading

บัญชีชุดเดียว ปี 62 อัพเดต! 10 บัญชีเข้าข่ายเลี่ยงภาษี กระตุ้นเจ้าของธุรกิจทำบัญชีให้ถูกต้อง

บัญชีชุดเดียว

 
Highlight:

 • Update! กรมสรรพากรชวนเจ้าของธุรกิจ SMEs สมัครโครงการจัดทำบัญชีชุดเดียว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • พร้อมทั้งใช้ระบบ Big Data และ Data Analytic มาจำแนกบัญชีของกลุ่มธุรกิจว่ามีลักษณะใดที่เข้าข่ายว่าเป็นการเลี่ยงภาษีด้วย
 • เพื่อหลีกเลี่ยงบัญชีดังกล่าว เจ้าของธุรกิจควรใช้โปรแกรมบัญชีในการเริ่มทำบัญชีชุดเดียว แล้วให้นักบัญชีช่วยปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัญชีธุรกิจของเราโปร่งใส ตรวจสอบได้
Continue Reading

ส่วนประกอบของ “บัญชีแยกประเภท” ที่ผู้ประกอบการควรรู้

บัญชีแยกประเภท

 
 
สำหรับยุคออนไลน์ที่ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่งานด้านบัญชี นักธุรกิจและนักบัญชีก็สามารถทำงานร่วมกันได้ และสามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้นักธุรกิจสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว มองเห็นสุขภาพทางการเงินของบริษัทตลอดเวลา นักบัญชีก็ทำงานด้านเอกสารน้อยลง ไม่ต้องมาคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อนอีกแล้ว

 
แต่! กว่าจะมาถึงยุคของการทำบัญชีออนไลน์นี้ นักบัญชีต้องทำงานบัญชีด้วยมือ ผ่านยุคสมัยของการจดบันทึกด้วยกระดาษมาก่อน ซึ่งสำหรับการทำบัญชีแล้ว มักจะพบคำศัพท์ที่เข้าใจยากๆ อยู่หลายๆ คำนะครับ หากไม่ใช่นักบัญชีแล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงจะสงสัยแน่นอนครับว่าคำศัพท์เหล่านั้นแปลว่าอะไรกันแน่ ยกตัวอย่างเช่น บัญชีแยกประเภท เดบิต เครดิต และสมุดรายวันทั่วไป สำหรับบทความนี้ FlowAccount จะชวนมาทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้กันครับ

Continue Reading

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ คืออะไร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์

 

ถ้าพูดถึงการทำบัญชี หลายๆ คนคงนึกถึงภาพพนักงานนั่งอยู่กับกองเอกสารมากมาย ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานเท่านั้น แต่ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา งานบัญชีก็สามารถทำจากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเข้าไปทำงานที่สำนักงานเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว เอกสารที่เกี่ยวข้องก็สามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์สามารถตรวจสอบจากที่ใดก็ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยมีตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปบนคลาวด์ เป็นการทำบัญชีที่จัดทำ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

Continue Reading

การทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย เบื้องต้น

บัญชีรายรับรายจ่าย
 

ข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจหลายคนชื่นชอบคือ มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

 

ไม่ต้องลงทุนมากในการสร้างหน้าร้าน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายๆ

 

ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท ก็จะทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

 

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 2 รูปแบบคือ อัตราเหมา หรือหักตามจริง

 

หากเจ้าของธุรกิจท่านใดต้องการหักค่าใช้จ่ายตามจริง กรมสรรพากรกำหนดให้เจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน

 

โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังนี้

Continue Reading

จ้างสำนักงานบัญชี ยังจำเป็นอยู่ไหม ถ้ามีโปรแกรมบัญชีใช้อยู่แล้ว

จ้างสำนักงานบัญชี
 
อ่านสั้นๆ

 • การทำบัญชีสามารถทำได้ 2 วิธีคือ ทำเอง หรือจ้างสำนักงานบัญชี
 • หากเจ้าของธุรกิจทำบัญชีด้วยตัวเอง สามารถใช้โปรแกรมบัญชีช่วยในการทำบัญชีเบื้องต้นได้ เช่น รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย รายงานการจ่ายเงินเดือนที่แสดงยอดหักประกันสังคม รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • ส่วนสำนักงานบัญชีจะช่วยในการทำบัญชีที่ต้องอาศัยมาตรฐานการบัญชีและการลงลายเซ็นของผู้ตรวจสอบบัญชี เช่น ภาษีครึ่งปี ภาษีสิ้นปี หรือรายงานงบการเงิน
Continue Reading