ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ไหม

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ไหม

หากรู้ตัวว่า ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ต้องแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกิน โดยสามารถขอรับเงินคืนได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. นายจ้าง ยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานและเหตุผลการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม 
 2. ลูกจ้าง หากได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

ทุกท่านที่ประกอบธุรกิจคงจะทราบดีกว่า นายจ้างนั้นมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม ทั้งในส่วนที่หักจากลูกจ้างไว้และในส่วนที่กิจการสมทบเข้าไป ให้แก่สำนักงานประกันสังคมเป็นประจำทุกๆ เดือน

บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการคำนวณเงินประกันสังคมผิดและนำส่งเงินประกันสังคมเกินไป ซึ่งอาจจะเกิดจากการคำนวณผิดพลาดเอง หรือลืมปรับลดอัตราสมทบเงินประกันสังคมตามมติรัฐมนตรีในช่วง COVID-19 

เงินที่เรานำส่งเกินไปนั้นจะขอคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้อใจเรื่องนี้กันค่ะ

 

เรียนบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

 

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้หรือไม่

คำตอบคือ สามารถขอคืนได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่บัญญัติว่า 


“ในกรณีที่นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน หรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานเกินจำนวนที่ต้องชำระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด” 

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญว่า 


“ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมเกินจำนวนที่ต้องชำระ ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ”

 

ขั้นตอนการขอเงินสมทบประกันสังคมคืนเป็นอย่างไร

หากรู้ตัวว่ายื่นประกันสังคมเกินแล้ว ต้องแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกิน โดยสามารถขอรับเงินคืนได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. นายจ้าง ยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานและเหตุผลการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม 
 2. ลูกจ้าง หากได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

 

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

กรณีที่นายจ้างยื่นขอรับคืนเงินให้แก่ลูกจ้าง ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

 1. นายจ้างกรอกแบบคำขอรับคืนเงิน สปส.1-23/1 (คลิกแบบที่นี่)
 2. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. แนบรายชื่อลูกจ้างที่ขอคืน พร้อมจำนวนเงินที่ขอคืนแต่ละคน 
 4. หนังสือมอบอำนาจกระทำแทน 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยราชการออกให้ ของนายจ้างและผู้รับอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 6. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับคืนเงิน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง, หนังสือลาออกของผู้ประกันตน เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

แต่หากเป็นลูกจ้างที่ได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ได้เลย

 

ใช้เวลานานไหม กว่าจะได้รับอนุมัติคืนเงิน

ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุมัติเงินคืนประกันสังคม มีทั้งหมด 3 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นใช้เวลารวมไม่ถึง 2 ชั่วโมงค่ะ

 1. การตรวจสอบเอกสาร นายจ้างยื่นแบบคำขอรับเงินคืน (สปส.1-23/1) และเจ้าหน้าที่รับแบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 15 นาที) 
 2. การพิจารณา เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอรับเงินคืน (ระยะเวลา 60 นาที) 
 3. การลงนาม เจ้าหน้าที่เสนอแบบคำขอรับเงินคืน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและรับเงิน หรือเสนอไม่อนุมัติ พร้อมบันทึกผลการพิจารณาในระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 25 นาที)

 

ช่องทางการรับเงินเป็นอย่างไร

การรับเงินคืนนั้นมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ 

 1. รับเงินสด/เช็ค นายจ้างขอรับด้วยตนเองโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง หรือกรณีให้บุคคลอื่นไปแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปแสดงด้วย 
 2. รับเช็คทางไปรษณีย์ สำนักงานประกันสังคมจะส่งให้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติคำสั่งจ่าย
 3. รับเงินผ่านทางธนาคาร ต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิเท่านั้น สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งธนาคารให้โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติคำสั่งจ่าย

เห็นไหมคะว่า ขั้นตอนขอเงินประกันสังคมคืนนั้นสามารถทำได้ และขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลย หากผู้ประกอบการท่านใดรู้ตัวว่านำส่งเงินประกันสังคมเกินไปละก็ อย่าลืมรักษาสิทธิให้แก่กิจการเองและลูกจ้างโดยการขอเงินคืนภายใน 1 ปีนะคะ และที่สำคัญตรวจสอบเอกสารและรับรองสำเนาให้เรียบร้อยก่อนนำส่งแก่ประกันสังคม เพื่อจะได้ลดเวลาในการรอคอยและได้รับอนุมัติการคืนเงินรวดเร็วทันใจค่ะ

 

อ่านข้อมูลการทำประกันสังคมต่อได้ที่บทความ

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และต้องได้รับ!

ประกันสังคม ประโยชน์ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ และขั้นตอนการยื่นสิทธิอย่างง่าย!

 

 

 

 

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like