แจกทุน SME 10,000 บาท! กับโครงการคูปองดิจิทัล โดย FlowAccount X depa และหอการค้าชลบุรี

FlowAccount X depa


FlowAccount x depa หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหอการค้าจังหวัดชลบุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ SME จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยมอบทุนจำนวน 10,000 บาท ได้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ในการดำเนินธุรกิจ


โครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล สูงสุดจำนวน 10,000 บาท เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม


FlowAccount X depa Voucher


FlowAccount X depa รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน

สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามเงื่อนไขในโครงการจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต้องเป็นการซื้อหรือให้บริการกับผู้ขายและผู้ให้บริการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ depa หรือหน่วยงานร่วมเท่านั้น


โดยหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ได้แก่

 1. ค่าระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จากผู้บริการด้านไอทีต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa หรือหน่วยงานร่วมให้เช่าใช้บริการระบบอย่างน้อย 6 เดือน
 2. ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%
 3. ระบบที่ครอบคลุมต้องเป็นระบบ EPR, CRM, HR, ระบบบัญชี, ระบบคลังสินค้า, POS

ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการสนับสนุนของโครงการ อาทิ

 1. ค่าบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)
 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการปรับปรุงระบบ (Implementation & Customization)
 3. ค่าครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 4. ค่าซื้อหรือเช่าใช้บริการทางดิจิทัลที่นอกเหนือไปจากแพ็กเกจและรายชื่อที่สำนักงานประกาศฯ

FlowAccount X depa ขั้นตอนการสมัคร


คุณสมบัติของ SMEs ที่สามารถใช้สิทธิได้

 1. เป็นสมาชิกของ depa http://member.depa.or.th/ (โดยต้องทำการสมัครตามลิงก์ที่แนบมานี้ก่อน จึงจะได้รับ ID จาก depa ผู้ขอใช้สิทธิต้องนำ ID นั้นมายืนยันกับทาง Provider)
 2. ต้องเป็น SME ขนาดย่อมและขนาดกลาง

รายละเอียด SME


 1. ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดชลบุรี, ระยอง หรือฉะเชิงเทรา
 2. เป็นธุรกิจร้านค้า บริการธุรกิจท่องเที่ยว หรือโรงแรม
 3. ทำการซื้อซอฟต์แวร์กับทาง Provider ระหว่าง 2 พ.ย. 61 – 2 พ.ค. 63 
 4. ไม่เป็นผู้เข้าร่วมอยู่ในโครงการอื่น

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount x depa

 1. ลูกค้าต้องทำการซื้อโปรแกรม New FlowAccount แพ็กเกจ Advance โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการซื้อแพ็กเกจที่ร่วมกับ depa
  (FlowAccount จะมอบสิทธิ depa แพ็กเกจ เป็น New FlowAccount แพ็กเกจ Advance 4 ปี มูลค่า 11,960 บาท โดยมีส่วนลด 1,000 บาท ยอดรวมที่ต้องจ่ายคือ 10,960 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ลูกค้าจะต้องเป็นผู้สำรองจ่ายทั้งหมดก่อน โดย depa จะให้เงินสนับสนุน 10,000 บาทถ้วน ลูกค้าต้องชำระส่วนต่าง 960 บาทเอง
 2.  เมื่อทีมงานออกใบกำกับภาษีให้แล้ว ลูกค้าต้องนำเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้แนบไปพร้อมกัน เพื่อทำการขอเบิกจ่ายกับทางหอการค้าชลบุรี

เอกสารการสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการ

 1. ใบสมัครขอรับการสนับสนุน depa mini Transformation Voucher ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 2. สำเนาใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / หลักฐานการ ซื้อ-ขาย
 3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / สำเนาทะเบียนทางการค้า
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนเงินสนับสนุน โดยเป็นบัญชีของนิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 5. ภาพถ่ายหลังการติดตั้งหรือการใช้บริการ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายของลูกค้ากับหอการค้าชลบุรี

 1. เตรียมเอกสารตามข้อมูลด้านบน (ข้อ 1-5) ส่งให้หอการค้าชลบุรีเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
 2. เงินที่ได้รับจะคืนให้ในครั้งเดียว
 3. ผู้ขอใช้สิทธิจะรับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th//th/smedigitalcoupon/


ตัวอย่างใบสมัครขอรับการสนับสนุน https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/Final-Register-Mini-Transformation-2562B1.doc
ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like