FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

Business Registration Specialist

BangkokFull-TimePartnership

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จดทะเบียนธุรกิจบริษัทออนไลน์ (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • จองชื่อนิติบุคคล, จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียน, จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่ตั้งสำนักงาน, กรรมการเข้าออกและอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริการบัญชี / ลูกค้า / ดูแลลูกค้า หรือเคยทำงานสำนักงานบัญชี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร อัธยาศัยดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • มีความเป็นผู้นำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ สนใจการทำงานด้านเทคโนโลยี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
Stripe bannerStripe bannerStripe bannerStripe bannerStripe bannerStripe banner