ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ที่ร้านค้าต้องรู้

VAT ที่ร้านค้าต้องรู้

หากสงสัยว่าร้านค้าของคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ไหม ให้ดูจากรายรับ ซึ่งตามที่รัฐกำหนด ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการก่อนหักค่าใช้จ่ายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน VAT ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน

เรามักจะเห็นได้ว่าเวลาซื้อสินค้าและบริการแทบจะทุกครั้ง ผู้บริโภคไม่เพียงจ่ายเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการ แต่เราจะชำระเงินที่มีค่า VAT 7% หรือภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย คุณสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเวลาที่คุณใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ใน “ใบกำกับภาษี” หรือ “ใบเสร็จรับเงิน” จะมีข้อมูลเขียนแยกรายการไว้ว่า เงินที่เราชำระไปนั้น มี “VAT 7%” เป็นมูลค่าเท่าไร และมูลค่าจริงของสินค้าอยู่ที่เท่าไร หรือบางกรณีจะพบว่า ยอดรวมค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นในรูปแบบตัวเลขที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้ว “VAT Included” ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"

 

ใครเป็นผู้มีสิทธิออก VAT เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้บ้าง

 

คำตอบคือ ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากกิจการในระบบ VAT มีลักษณะขายปลีก หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ก็สามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินสำหรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อแทนการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เช่นกัน คุณต้องทำการยื่นคำขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วย 

 

โดยการยื่นขอจดทะเบียน VAT สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ 

  1. ทำเรื่องติดต่อไปที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่สาขา
  2. ทำเรื่องจดทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (https://vsreg.rd.go.th/jsp/MainFVATFSBT.jsp)

 

ร้านแบบใดต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT บ้าง

 

คุณอาจจะสงสัยว่าร้านของคุณต้องจดทะเบียนไหม โดยตามที่รัฐกำหนดให้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการก่อนหักค่าใช้จ่ายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน

 

เอกสาร ภ.พ.20

 

กรณีใดไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT บ้าง

 

  1. มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  2. ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
  3. เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย
  4. เป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43)ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536
  5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

(ข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์กรมสรรพากร)

 

หลังจด VAT แล้วมีหน้าที่ยื่นภาษีอย่างเดียวหรือเปล่า

 

ไม่ใช่แน่นอน เมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องทำต่อไปคือ การออกใบกำกับภาษี และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

 

รูปใบกำกับภาษีเต็มรูปและอย่างย่อ

 

การออกใบกำกับภาษี

 

สำหรับใบกำกับภาษี แบ่งได้ 2 แบบ แบบเต็มกับแบบย่อ สำหรับใครที่ต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป แล้วก็ควรมีข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด

 

สามารถดูข้อมูลของใบกำกับภาษีต่อได้ที่บล็อก ใบกำกับภาษีคืออะไร

 

ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคิดเงินกับลูกค้า มีความผิดทางกฎหมาย หากรู้แล้วยังทำ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท (ต่อใบกำกับภาษี 1 ใบ) ระวังกันด้วยนะครับ

 

เอกสารจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

 

เอกสารที่ต้องทำประกอบด้วย 

 

รายงานภาษีซื้อ

 

เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อ โดยที่กิจการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น โดยมีรายละเอียดภายใน 1 เดือนนั้นๆ ที่เป็นการซื้อ และรายงานภาษีซื้อต้องมีรายการและข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

สามารถดูรูปแบบของรายงานภาษีซื้อเพิ่มเติมได้ที่นี่  

 

รายงานภาษีขาย

 

เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขาย โดยที่กิจการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดภายใน 1 เดือนนั้นๆ ที่เป็นการขาย และรายงานภาษีขายต้องมีรายการและข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

สามาถดูรูปแบบของรายงานภาษีขายเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (ถ้ามี)

 

เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ โดยผู้ประกอบที่ทำผลิตและขายต้องจัดทำทั้งรายงานวัตถุดิบ รายงานสินค้าสำเร็จรูป และรายงานสินค้าระหว่างผลิต (เฉพาะ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี) และรายงานภาษีขายต้องมีรายการและข้อความตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

สามาถดูรูปแบบรายงานสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

ซึ่งเอกสารทั้ง 3 รายการ สามารถใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ช่วยจัดทำได้เลย

 

sunmi

 

สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้อย่างไรบ้าง

 

การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ สามารถทำผ่านโปรแกรมและเครื่องคิดเงิน SUNMI POS และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ที่เชื่อมต่อกันได้ทันที

 

สำหรับระบบ POS จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อ การขาย และรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น ข้อมูลช่องทางการซื้อ ประวัติการขาย การจัดการสินค้าคงคลังปริมาณที่มีอยู่ในสต็อก ช่วยดูแลในส่วนของ CRM การเป็นสมาชิกและการสะสมแต้ม เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มความสะดวกในการจัดการกะการเข้างานของพนักงาน และการออกสลิปใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ เพื่อเก็บเงินจากลูกค้าได้ทันที

 

ในกรณีที่ร้านของคุณยังไม่มีเครื่องคิดเงิน แคชเชียร์ POS แล้วละก็ การใช้โปรแกรมบัญชี FlowAccount ควบคู่กันจะสามารถช่วยออกสลิปใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้เช่นกัน ซึ่งดีต่อกิจการหรือธุรกิจในการเช็กดูว่ามียอดขายเท่าไหร่ หรือมีค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง แถมบันทึกบัญชีให้เลยอัตโนมัติ สามารถเห็นได้ถึงสินค้าตัวไหนขายดี ขายไม่ดี และยังช่วยในการจัดการเอกสารสำหรับการยื่นภาษีได้ เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และตอนนี้ FlowAccount เชื่อมต่อระบบ e-Tax invoice by email สามารถส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ช่วยลดต้นทุนในการใช้กระดาษได้ด้วย

 

เพื่อให้กิจการของคุณบริหารจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น การเชื่อมทั้งระบบ SUNMI POS และ โปรแกรมบัญชี FlowAccount จะช่วยคุณดูทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น คิดเงินสะดวก ตรวจสอบได้ ลดความผิดพลาด งานบัญชีก็ไม่ซับซ้อน แถมประหยัดเวลาเตรียมยื่นภาษี ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และตรวจสอบได้ว่ารายการไหนยื่นแบบภาษีแล้ว และที่ยังรอจัดการ ไม่ว่าจะร้านแฟชั่น มินิมาร์ท บาร์หรือการค้าปลีก ก็ให้เราดูแลคุณ

 

ยังมีข้อมูลอีกมากมายเกี่ยวกับระบบ POS ที่คุณศึกษาได้จากเว็บไซต์ ระบบ POS Sunmi หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทีมงานช่วยแนะนำระบบ POS ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้เลย ทั้งทาง Facebook Sunmi และร้านค้า Shopee Sunmi Official Store

About Author

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย