พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

FlowAccount for Education

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร โดยจะนำไปใช้ในคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

MOU_FlowAccount_ThaiNichi_Accounting

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

MOU - CIBU ธุรกิจบัณฑิตย์ X FlowAccount - Cover

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี_MOU_Chula_FlowAccount

FlowAccount หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการมอบโปรแกรมบัญชีให้นิสิตนักศึกษาใช้งานฟรีตลอดจนจบหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) นำ FlowAccount ให้นักศึกษา ม.เกษตร ได้เรียนฟรี

FlowAccount ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FlowAccount ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount คุณธนัย นพคุณ Course Director of FlowAccount และทีมงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ หัวหน้าภาควิชาบัญชี และตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading