ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ แล้วนายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

การปรับอัตราค่าจ้าง

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องเตรียมตัวคือวางแผนคุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจ โดยเริ่มจากการตรวจสอบว่ามีพนักงานกี่คนที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนใดได้บ้าง และสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการปรับโครงสร้างบริษัทแล้ว

จากประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อคน 2 กลุ่มโดยตรงคือ กลุ่มลูกจ้างแรงงานที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจจะมีต้นทุนรวมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากิจการขนาดใหญ่จากค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น

 

เรียนบัญชี FlowAccount

 

ค่าจ้างขั้นต่ำคืออะไร

ค่าจ้างขั้นต่ำ คือเงินค่าตอบแทนขั้นต่ำที่สุดซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษา เพศ ประเภทของงาน สัญญาติ หรือจะอยู่ในช่วงทดลองงานก็ต้องได้ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 

 

โดยในหนึ่งวันคิดเป็น 8 ชั่วโมง แม้ว่าลูกจ้างจะทำงานน้อยกว่านั้นก็ต้องจ่าย 8 ชั่วโมง ไม่สามารถลดทอนค่าจ้างลงได้

 

อีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจคือ ชื่อเรียกต่างๆ ของเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างนั้นถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่ เช่น สวัสดิการต่างๆ (ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง) หรือค่าคอมมิชชั่น ที่ไม่ใช่เป็นการตอบแทนเพื่อการทำงาน จะไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง 

 

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไร

ในปี 2563 นี้มีการปรับขึ้นค่าแรงแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่คือ

  • ปรับขึ้น 6 บาท จำนวน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี
  • ปรับขึ้น 5 บาทให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาด้านบน

 

ส่งผลให้ลูกจ้างของแต่ละจังหวัดจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากัน ซึ่งแตกต่างถึง 10 ระดับ โดยค่าแรงขั้นต่ำฐานสูงสุดอยู่ที่วันละ 336 บาท และฐานต่ำสุดอยู่ที่วันละ 313 บาท

 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ นอกจากนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นแล้ว อย่าลืมว่ายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าจ้างตามมาอีกคือ 

  • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
  • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • ค่าล่วงเวลา และรายจ่ายอื่นๆ ที่คิดจากเงินเดือนเป็นฐาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น และโบนัส เป็นต้น

 

นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องเตรียมพร้อมวางแผนในการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนให้ดี เช่น

 

  • วิธีการปรับค่าจ้าง เมื่อมีการปรับค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้ว กลุ่มพนักงานที่มีฐานเงินเดือนสูงกว่าจะทำอย่างไร จะปรับขึ้นด้วยหรือไม่ หากไม่มีการปรับเลยก็อาจจะทำให้เกิดการลาออกได้ จึงควรระวังเรื่องความเป็นธรรมประกอบด้วย
  • อัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษา บริษัทที่มีการกำหนดอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่นั้น ควรระวังเรื่องของอัตราแรกจ้างในส่วนของวุฒิ ปวช. และ ปวส. และอาจจะต้องตรวจสอบวุฒิปริญญาตรีด้วย 
  • โครงสร้างเงินเดือน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนเพราะค่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งธุรกิจที่มีโครงสร้างของพนักงานที่มีอายุงานน้อยในสัดส่วนที่สูงกว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่า 

 

วิธีคุมค่าใช้จ่าย ค่าจ้าง และเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจซื้อมาขายไปที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อย่าเพิ่งรีบแก้ปัญหาด้วยการไปเพิ่มราคาขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว เพราะหากสินค้าของเรามีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ก็ยิ่งทำให้คาดเดายอดขายได้ยากในสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว แต่เจ้าของธุรกิจสามารถปรับวิธีการบริหารค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้ในเบื้องต้น เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงเกินจนรับมือไม่อยู่ เช่น

 

1. ตรวจสอบดูว่ามีพนักงานจำนวนเท่าไรที่ได้รับค่าจ้างต่ำ

เพราะต้องคำนึงถึงเงินส่วนอื่นๆ นอกจากค่าจ้างด้วยคือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่นอื่นๆ 

 

ดังนั้นหากธุรกิจมีสวัสดิการ หรือค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างบางรายอาจยกเลิกสวัสดิการส่วนนี้ แล้วนำไปปรับเป็นฐานเงินเดือนให้ลูกจ้างแทนแล้วปรับเงินเดือนขึ้นตามโครงสร้างเหมือนเดิมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้

 

2. ประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรกิจที่สามารถลดได้

อะไรที่ไม่จำเป็นหรือเป็นการจ่ายที่ไม่คุ้มค่าก็ควรจะลดลงก่อน ซึ่งการจะบริหารค่าใช้จ่ายของธุรกิจในส่วนนี้ได้ เจ้าของธุรกิจก็จำเป็นที่ต้องมีข้อมูลธุรกิจเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินค่าใช้จ่ายได้ตามจริง

 

3. สื่อสารกับพนักงานสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายให้พนักงานเข้าหรือออก เพื่อร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน รวมถึงรักษากำลังใจของคนที่อยู่ เพราะคนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินต่อไปข้างหน้า

 

ปัญหาค่าจ้างและเงินเดือนที่ทำให้ต้นทุนของกิจการเพิ่มสูงขึ้น เป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายเจ้าของธุรกิจมาทุกยุคทุกสมัย การมีสติและวางแผนแก้ปัญหาอย่างรอบคอบก็จะทำให้สามารถดำเนินกิจการต่อได้ โดยสิ่งที่จะช่วยประเมินได้ว่าธุรกิจมีกำไรดีหรือไม่ มีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอไหม ก็คือข้อมูลทางธุรกิจที่ต้องหมั่นนำมาวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ และการทำข้อมูลธุรกิจอย่างง่ายที่สุดก็คือการทำบัญชีนั่นเอง 

 

ทดลองทำบัญชีได้ฟรีที่นี่

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

 

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like