บัญชีชุดเดียว ปี 62 อัพเดต! 10 บัญชีเข้าข่ายเลี่ยงภาษี กระตุ้นเจ้าของธุรกิจทำบัญชีให้ถูกต้อง

บัญชีชุดเดียวอ่านสั้นๆ:

  • Update! กรมสรรพากรชวนเจ้าของธุรกิจ SMEs สมัครโครงการจัดทำบัญชีชุดเดียว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
  • พร้อมทั้งใช้ระบบ Big Data และ Data Analytic มาจำแนกบัญชีของกลุ่มธุรกิจว่ามีลักษณะใดที่เข้าข่ายว่าเป็นการเลี่ยงภาษีด้วย
  • เพื่อหลีกเลี่ยงบัญชีดังกล่าว เจ้าของธุรกิจควรใช้โปรแกรมบัญชีในการเริ่มทำบัญชีชุดเดียว แล้วให้นักบัญชีช่วยปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัญชีธุรกิจของเราโปร่งใส ตรวจสอบได้Update! กรมสรรพากรชวนเจ้าของธุรกิจ SMEs สมัครมาเข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีชุดเดียวให้ถูกต้อง โดยเจ้าของธุรกิจ SMEs จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา


หากที่ผ่านมามีการทำบัญชีและชำระภาษีไม่ถูกต้อง และจะได้รับบริการทางการเงินต้นทุนต่ำกว่าปกติจากสถาบันการเงินหากเจ้าของธุรกิจมีการจัดทำบัญชีงบการเงินไม่ถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน (หรือไม่ได้ทำบัญชีชุดเดียว) อาจถูกจัดเข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกตรวจสอบ ธนาคารพาณิชย์อาจพิจารณาชะลอ หรือขอเอกสารเพิ่มเกี่ยวกับอนุมัติการปล่อยเงินกู้ และอาจมีการขอเรียกดูงบการเงินมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถเข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีชุดเดียว หรือมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้


เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว จะสามารถปรับปรุงรายการงบการเงินใหม่ได้หากพบว่ามีข้อผิดพลาด และหากมีผลกระทบต่อการชำระภาษีอากร ก็สามารถยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีใหม่ให้ถูกต้อง โดยจะยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มและค่าปรับอาญาให้มาตรการจัดทำ “บัญชีชุดเดียว” คืออะไร


มาตรการจัดทำบัญชีชุดเดียว (มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ) คือแนวทางจากภาครัฐที่ให้เจ้าของธุรกิจ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการเพียงชุดเดียว


ต่างจากในอดีตที่เจ้าของธุรกิจหลายรายมักทำบัญชีหลายชุดซึ่งอาจจะทำให้ตัวเลขไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อมายื่นกรมสรรพากรเจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์อะไร


การมีบัญชีชุดเดียว (บัญชีเล่มเดียว) แน่นอนว่า อย่างแรก ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อจัดทำบัญชีให้ โอกาสผิดพลาดน้อยกว่าการทำบัญชีหลายชุด


 
อย่างที่สอง ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีสะท้อนผลการดำเนินการที่แท้จริง มีความโปร่งใส่ น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และรู้การเงินของกิจการตัวเอง เพื่อนำมาใช้วางแผนธุรกิจต่อไป


 
ที่กล่าวมานั้นเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นภายในกิจการของคุณ แต่สำหรับภายนอกกิจการ ที่ใกล้ตัวที่สุดคือ ธนาคาร


เพราะการมีบัญชีชุดเดียวจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการให้กับสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง


และที่สำคัญช่วยประหยัดภาษีได้ เนื่องจากนำส่งภาษีได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของกิจการ


 
ลองดูจากภาพ เมื่อผู้ประกอบการต้องการขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารจะตรวจสอบงบการเงินที่เราเคยส่งให้กรมสรรพากร หากเอกสารมีความเรียบร้อยถูกต้องก็จะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อทำได้ง่ายขึ้น

บัญชีชุดเดียว


บัญชีแบบใดที่ทำให้ธุรกิจถูกจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะหลีกเลี่ยงภาษี


กรมสรรพากรได้ใช้ระบบ Big Data และ Data Analytic มาวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจว่ามีพฤติกรรมใดเข้าข่ายจะเลี่ยงภาษีด้วย โดยแยกตามแหล่งข้อมูลส่วนสินทรัพย์ หนี้สินและทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย พบว่ามี 10 ลักษณะคือ


 
ส่วนสินทรัพย์
1. ใช้เงินสดเป็นหลัก
2. แสดงสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
3. ไม่มีทรัพย์สิน หรือมีมากผิดปกติ


 
ส่วนหนี้สินและทุน
4. มีเงินกู้ยืมจากกรรมการมากเกินไปและไม่สามารถชี้แจงได้
5. แสดงบัญชีที่ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน


 
ส่วนรายได้
6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง
7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน


 
ส่วนค่าใช้จ่าย
8. บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง
9. บันทึกค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้
10. สร้างค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จทางกรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบว่า หากธุรกิจมีบัญชีที่แสดงลักษณะเบื้องต้นแบบนี้ ควรทบทวนและตรวจสอบอีกครั้งก่อนทำการยื่นงบการเงินปี 2562 และแบบแสดงรายการภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย

 

ทั้งนี้ การยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร จะต้องจัดทำภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ เจ้าของธุรกิจจึงอาจจะลองใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการทำเอกสารทางธุรกิจให้มีบัญชีชุดเดียวผ่านระบบโปรแกรมบัญชี FlowAccount แล้วให้นักบัญชีปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก็ได้เพื่อจะได้ทันในการรับสิทธิยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เสียเพียงแค่ภาษี ตามมาตรการการจัดทำบัญชีชุดเดียว


 
ข้อมูล

www.thairath.co.th
www.matichon.co.th

ลองใช้งานFlowAccount ฟรี 30 วันได้ง่ายๆ วันนี้
ลองใช้งานฟรีได้ง่ายๆ วันนี้
สมัครเลย

You may also like