FlowAccount
Download Free Today

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์

฿
%
ผลลัพธ์
ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
0.00
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
0.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
0.00
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 0%
(0.00)
ราคาสุทธิ
0.00

อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ใช้บ่อย

อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่ใช้บ่อย

รายจ่ายนิติบุคคลบุคคลธรรมดา
เงินเดือน-อัตราก้าวหน้า
ค่าเช่าอาคาร5%5%
ค่าเช่ารถ5%5%
ค่าซ่อมแซม3%3%
ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย1%-
ค่าทำบัญชี3%3%
ค่าสอบบัญชี3%3%
ค่าโฆษณา2%2%
ค่าขนส่ง3%1%
ค่าส่งเสริมการขาย3%3%
ค่าจ้างทำของ3%3%
ค่านายหน้า3%อัตราก้าวหน้า
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย/บัญชี3%3%
เงินปันผล10%10%
ดอกเบี้ยจ่าย1%15%
มองเห็นกำไรอย่างแม่นยำและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
บนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount
มองเห็นกำไรอย่างแม่นยำและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
บนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount
ภาษี สิ่งสำคัญที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
ตัวเลขรายรับ รายได้ และรายจ่ายในชีวิตประจำวันของเราล้วนมีภาษีเป็นส่วนเกี่ยวข้อง มาทำความรู้จักบทบาทของภาษีให้มากขึ้น ในบทความดีๆ ที่เรารวบรวมไว้ให้ ด้านล่างนี้