Disclosure Form คืออะไร ต้องใช้ข้อมูลแบบไหนในการยื่น

Disclosure form คืออะไร ต้องใช้ข้อมูลแบบไหนในการยื่น

Disclosure Form หรือ แบบรายงานประจำปี สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่กรมสรรพากรมีกำหนดยื่นเพิ่มเติม เพื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการถ่ายโอนกำไรจากหน่วยภาษีที่สูงไปยังหน่วยภาษีที่ต่ำกว่าหรือไม่ และธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้ทำในราคาตลาดหรือไม่ (Transfer Pricing) 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading