1. Home
  2. การใช้งานระบบบัญชี FlowAccount
  3. ลบค่าใช้จ่าย ที่บันทึกไว้

ลบค่าใช้จ่าย ที่บันทึกไว้

การลบค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้นมา และชำระเงินแล้ว สามารถลบได้โดยเข้าที่เมนูค่าใช้จ่าย > กด Drop Down ที่สถานะ ชำระเงินแล้ว > กดรีเซ็ต ให้เป็นสถานะรอดำเนินการ > ยืนยันการลบข้อมูล

กดรีเซตสถานะ
กดรีเซตสถานะ
ลบเอกสาร
ลบเอกสาร
ยืนยันลบข้อมูล
ยืนยันลบข้อมูล

การลบรายการค่าใช้จ่าย จะต้องลบจากรายการเอกสารใบล่าสุดลงไปเท่านั้น จะไม่สามารถเลือกลบเอกสารระหว่างกลางได้ เนื่องจากจะมีผลต่อเลขรันเอกสาร ทำให้การรันไม่ต่อเนื่อง

Updated on March 26, 2021

Was this article helpful?

Related Articles