FlowAccount
Download Free Today

e-Tax Invoice by Email คือการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลผ่านระบบกลางของกรมสรรพากรเพื่อช่วยให้คุณปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร

  • เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี
  • รองรับเพียง Gmail หรืออีเมลจาก Google Suite ที่ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้วเท่านั้น

จ่ายเงินเดือนผ่านกสิกร

เชื่อมต่อ e-Tax Invoice ดีอย่างไร

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ช่วยลดต้นทุนของบริษัทได้ทั้งค่าส่งไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าปริ้นเอกสาร และค่ากระดาษ

ประหยัดเวลาในการส่งเอกสาร

ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารหรือไปส่งเอกสารที่ไปรษณีย์

จัดเก็บและค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้น

สามารถเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงในคอมพิวเตอร์ได้เลยทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

การลดใช้กระดาษยังคงช่วยลดปัญหาของโลกร้อนและช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์ในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วย