พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยดุสิตธานี และ FlowAccount

FlowAccount x Dusit Thani

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร

 

โดยจะนำไปใช้ในรายวิชาบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย  

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading