How to ยื่นงบการเงินออนไลน์และนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยตนเอง

ยื่นงบการเงินออนไลน์

เข้าสู่ฤดูการส่งงบการเงินประจำปีกันแล้ว วันนี้ FlowAccount รวบรวมขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นบนระบบออนไลน์มาให้หมดแล้ว หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับนักบัญชีทุกท่านและสามารถยื่นงบการเงินและบัญชีผู้ถือหุ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลานะคะ

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading