พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

FlowAccount สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มอบโปรแกรมบัญชี FlowAccount ให้นิสิตนักศึกษาใช้งานตลอดจนจบหลักสูตร โดยจะนำไปใช้ในคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาไทยให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจนอกมหาวิทยาลัย 

อ่านเพิ่มเติม

Continue Reading