FlowAccount
Download Free Today

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

นอกจากใบกำกับภาษีแล้ว ยังมีเรื่องของใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่มีข้อมูลที่มีรายละเอียดน้อยกว่าใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป แต่สิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ในเรื่องนี้คือ หากคุณได้ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อ เหมือนกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ รวมถึงวิธีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อว่าคุณจะออกได้อย่างไร และใครมีสิทธิออกบ้าง ซึ่งเป็นเอกสารอีกตัวหนึ่งที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาดที่จะทำความรู้จัก

อ่านข้อแตกต่างของรายละเอียดในใบกำกับภาษีอย่างต่อได้ที่บทความ ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร