FlowAccount
Download Free Today

ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่กิจการต้องทำต่อจากใบเสนอราคาเพื่อแจ้งลูกค้าว่ามีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเมื่อไหร่ และต้องจ่ายเงินกันวันไหน

สิ่งที่ต้องนึกถึงเมื่อทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้แล้ว คือทำอย่างไรถึงจะเก็บเงินได้เร็วๆ นั่นคือ ต้องตกลงกับคู่ค้าให้ชัดเจนว่ากำหนดวันวางบิลกันวันไหน และข้อมูลในเอกสารต้องตรวจสอบให้ดี เพราะหากออกเอกสารผิด ก็หมายถึงว่าเงินที่ควรจะได้รับจะถูกเลื่อนออกไปอีกเป็นเดือน

คลิปนี้จะบอกว่าเราควรจะออกเอกสารเหล่านี้ตอนไหน และต้องรู้อะไรในการจัดการเอกสารบ้าง เพื่อให้การจัดการการเงินมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อ่านวิธีทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ได้ที่บทความ ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้คืออะไร