FlowAccount
Download Free Today
ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3/53 ออนไลน์แบบใหม่

New e-Filing ที่สรรพากรมีการปรับปรุงใหม่ จะทำการอัปโหลดไฟล์ที่โอนย้ายข้อมูลมาแล้วอย่างไร และมีขั้นตอนการทำยังไงบ้าง ทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ