FlowAccount
Download Free Today

สร้างเอกสารอย่างย่อ

รูปแบบเอกสารอย่างย่อในระบบ FlowAccount มีทั้งแบบกระดาษเทอร์มอล และกระดาษ A4 ให้เลือกใช้

สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองได้ตามขั้นตอนในวิดีโอนี้ เพื่อออกเอกสารทางบัญชีให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ