FlowAccount
Download Free Today

ช่วยให้คุณเตรียมไฟล์เงินเดือนออกจากระบบ FlowPayroll และส่งไปยังแอปพลิเคชัน K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินได้ทันที โดยระบบ FlowPayroll สามารถส่งข้อมูลเงินเดือนไปยังบริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น การอนุมัติและจ่ายเงินเดือนจะดําเนินการบนระบบของธนาคารกสิกรไทย จึงมั่นใจได้ว่าเป็นระบบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

ผู้ใช้งานทุกแพ็กเกจสามารถกดเชื่อมต่อ K-Cash Connect Plus เพื่อสมัครใช้บริการได้

เฉพาะผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Business ที่เชื่อมต่อและสมัครใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้อย่างสมบูรณ์

จ่ายเงินเดือนผ่านกสิกรจ่ายเงินเดือนผ่านกสิกร

ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ FlowPayroll

  1. ระบุบัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการสมัครหรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้บัญชีของธนาคารกสิกรไทยมาก่อนก็สามารถสมัครได้
  2. กรอกข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลผู้ติดต่อ
  3. FlowPayroll ส่งข้อมูลแจ้งความประสงค์ให้กับธนาคารกสิกรไทย โดยลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับจากธนาคารกสิกรไทยเพื่อดำเนินการสมัครใช้บริการ
  4. หลังจากลูกค้าดำเนินตามขั้นตอนของธนาคารฯ และได้รับการยืนยันกลับจากธนาคารฯ แล้ว การเชื่อมต่อจะถูกเปิดใช้งานเพื่อส่งข้อมูลเงินเดือนได้ทันที

การสมัครใช้งานจะเป็นไปตามดุลยพินิจและเงื่อนไขของทางธนาคารกสิกรไทย