1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ภาพ

บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ภาพ

เข้าหน้ารายการเอกสารทั้งหมด


  1. เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึกเป็นรูปภาพ
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก
  4. กดเมนู อื่นๆ

กดเลือกเมนู บันทึกเอกสารเป็นภาพ


เมื่อทำการกดเมนู บันทึกเอกสารเป็นภาพ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน กดตกลง


หลังจากบันทึกเอกสารเป็นรูปภาพ รูปภาพจะเข้าไปอยู่ใน App Photo ของเรา

Updated on March 18, 2021

Was this article helpful?

Related Articles