FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท เอส.เค.เค. แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมไปกับลูกค้า สร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีและภาษี และดูแลบัญชีการเงินให้แก่ลูกค้า

คุณ กิตติเดช รักษ์ถาวรกุล

"Growing your future"

"Growing your future "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ กิตติเดช รักษ์ถาวรกุล

ความเป็นมาบริษัท

บริษัท เอส.เค.เค. แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยจุดเริ่มต้นจากการเป็นสำนักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลธรรมดา โดยผู้ก่อตั้งคือ นายสมมาตร รักษ์ถาวรกุล ซึ่งเริ่มให้บริการในรูปแบบบุคคลธรรมดามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นได้จดทะเบียนนิติบุคคลในวันก่อตั้งดังกล่าว โดยมีนายกิตติเดช รักษ์ถาวรกุล มาบริหารดูแลสำนักงานบัญชี ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งงานทำบัญชี ประกันสังคม ที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษี รวมแล้วกว่า 80 ราย บริษัทให้บริการบัญชีรอบด้านโดยมีสโลแกนของบริษัทคือ "Growing your future" ซึ่งหมายความว่าการเติบโตอย่างยั่งยืน มาจากข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการตัดสินใจและเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

แนวคิด

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เสียภาษีอย่างเป็นธรรมและประหยัด ยึดถือในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอย่างเต็มที่ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน