1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ Android
  3. เปลี่ยนสถานะเอกสาร ในแอประบบ Android

เปลี่ยนสถานะเอกสาร ในแอประบบ Android

  1. ไปที่หน้าบิลรวม จากนั้นกดค้างที่บรรทัดเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
  2. เลือก “สถานะ”
เปลี่ยนสถานะเอกสาร
เปลี่ยนสถานะเอกสาร

3. ระบบจะปรากฏตัวเลือกสถานะให้เลือกขึ้นมานะคะ

Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles