1. Home
  2. การใช้งานแอป Classic ระบบ iOS
  3. สร้างเอกสารซ้ำ ในแอประบบ iOS

สร้างเอกสารซ้ำ ในแอประบบ iOS

  1. ไปที่หน้าบิลรวม เลือกบรรทัดเอกสารที่ต้องการ จากนั้นสไลด์เอกสาร “ขวาไปซ้าย” 
  2. เลือก “อื่นๆ”
สร้างเอกสารซ้ำ
เลือก อื่นๆ

3. เลือก “สร้างซ้ำ” เพื่อสร้างเอกสารนี้ซ้ำอีกครั้งค่ะ

เลือกเมนูสร้างเอกสารซ้ำ
เลือกเมนูสร้างเอกสารซ้ำ
Updated on February 25, 2021

Was this article helpful?

Related Articles