1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application Android
  3. iOS และ Android แนะนำเมนูสินค้า และ การสร้างรายการสินค้า
  1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application iOS
  3. iOS และ Android แนะนำเมนูสินค้า และ การสร้างรายการสินค้า

iOS และ Android แนะนำเมนูสินค้า และ การสร้างรายการสินค้า

เมนูสินค้า ▶


สินค้าในระบบ New FlowAccount แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. สินค้าบริการ (Service)
2. สินค้าไม่นับสต๊อก (Non-Inventory)
3. สินค้านับสต๊อก (Inventory)


1.สินค้าประเภทบริการ (Service)
เหมาะสำหรับธุรกิจให้บริการ เช่น บริการติดตั้ง บริการซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษา ออกแบบภายใน ออกแบบโลโก้ ค่าขนส่ง ฯลฯ

2. สินค้าประเภทไม่นับสต๊อก (Non – Inventory)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้า แต่เป็นสินค้าที่ไม่มีสต๊อก ไม่ต้องการนับสต๊อกสินค้า เช่น สินค้าซื้อมาขายไป สินค้าลักษณะฝากขาย สินค้าที่ไม่ได้ขายบ่อย
** สินค้าประเภทนี้จะไม่สามารถดูความเคลื่อนไหวในการเข้า – ออกของสินค้าได้

3. สินค้าประเภทนับสต๊อก (Inventory)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้า ที่ขายสินค้าชนิดนี้ประจำ ต้องการเก็บข้อมูลจำนวนสินค้า สินค้าคงเหลือ ความเคลื่อนไหวสินค้า การเข้า – ออก ของสินค้า
** สินค้าประเภทนี้สามารถดูความเคลื่อนไหวในการเข้า – ออกของสินค้าได้

ข้อแนะนำ : เมื่อทำการเลือกประเภทสินค้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นประเภทอื่นได้


ขั้นตอนการสร้างสินค้า
1. กดปุ่ม + เพื่อสร้างสินค้าใหม่
2. เลือกประเภทสินค้า
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้า
4. กดปุ่ม ✔ บันทึกสินค้า


เมื่อทำการเพิ่มรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาไปหน้ารวมรายการสินค้า จะแสดงข้อมูลสินค้าที่สร้าง

สำหรับราคาสินค้าระบบจะแสดงราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Updated on May 21, 2019

Was this article helpful?

Related Articles