1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application Android
  3. สถานะเอกสาร ใน IOS และ Android
  1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application iOS
  3. สถานะเอกสาร ใน IOS และ Android

สถานะเอกสาร ใน IOS และ Android

สถานะเอกสารในระบบ เป็นสิ่งที่ช่วยบอกว่าเอกสารนั้นๆ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทำให้เราสามารถทราบได้ทันทีว่าต้องจัดการกับเอกสารนั้นอย่างไร

สถานะเอกสารในระบบ New FlowAccount แยกตามประเภทเอกสารดังนี้

เอกสารฝั่งขาย

1. ใบเสนอราคา (Quotation)
ใบเสนอราคา เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการ ออกให้กับฝ่ายลูกค้า(ผู้ซื้อ) เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาราคาสินค้า/บริการ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ

สถานะเอกสาร ใบเสนอราคา
– รออนุมัติ Awaiting
เมื่อสร้างเอกสารใบเสนอราคาแล้ว เอกสารจะอยู่ในสถานะ รออนุมัติ เพื่อรอลูกค้าของเรา อนุมัติการสั่งซื้อ หรือ ผู้มีอำนาจในบริษัทเราทำการอนุมัติ
– อนุมัติ Approved
เมื่อลูกค้าเรา อนุมัติการสั่งซื้อสินค้า หรือ ผู้มีอำนาจในบริษัท อนุมัติเอกสาร
– ไม่อนุมัติ Rejected
แจ้งให้เรารู้ว่าเอกสารเลขที่นี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเรา หรือ ผู้มีอำนาจในบริษัท
– รีเซ็ต Reset
คืนค่าสถานะเอกสารทุกสถานะกลับเป็น สถานะรออนุมัติ

2. ใบวางบิล (Billing Note)
ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการออกเพื่อ ให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระ และใช้เป็นเอกสารสำหรับการชำระเงิน ส่วนใหญ่มักใช้กับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่มีการใช้เครดิตในการชำระเงิน

สถานะเอกสารใบวางบิล
– รอวางบิล Awaiting
เมื่อสร้างเอกสารใบวางบิลแล้ว เอกสารจะอยู่ในสถานะรอวางบิล เป็นสถานะที่แจ้งเราว่าเอกสารกำลังรอวางบิลให้ลูกค้าเรา
– วางบิลแล้ว Approved
เมื่อมีการวางบิลลูกค้าของเราแล้ว แจ้งให้เรารู้ว่าได้วางบิลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
– เปิดบิลแล้ว Issued
แจ้งให้เรารู้ว่าได้มีการสร้างเอกสารจากใบวางบิล เป็นเอกสารใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ แล้ว
– ยกเลิก Void
เอกสารเลขที่นี้ถูกยกเลิก ไม่ใช้งานเอกสารฉบับนี้แล้ว
– รีเซ็ต Reset
คืนค่าสถานะเอกสารทุกสถานะกลับเป็น สถานะรอวางบิล

3. ใบกำกับภาษี (Tax Invoice), ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

ใบกำกับภาษี (สำหรับธุรกิจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารที่จะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า และภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ (สำหรับธุรกิจที่ยังไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่จะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คิดกับลูกค้า

สถานะเอกสารใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้
– รอดำเนินการ Awaitting
เมื่อสร้างเอกสารใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ เรียบร้อยแล้วจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เพื่อเปลี่ยนสถานะเอกสาร เป็นสถานะอื่นต่อไป
– วางบิลแล้ว Deliverd
เมื่อทำการสร้างเอกสารใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารใบวางบิล บอกว่าเราได้ ดำเนินการสร้างเอกสารเลขที่นี้เป็นใบวางบิลแล้ว
– ยกเลิก Void
เอกสารเลขที่นี้ถูกยกเลิก ไม่ใช้งานเอกสารฉบับนี้แล้ว
– รีเซ็ต Reset
คืนค่าสถานะเอกสารทุกสถานะกลับเป็น สถานะรอดำเนินการ

4. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)
ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ให้เรา ในฐานะ ผู้รับเงิน, ผู้ขาย, ผู้ให้บริการ สามารถยืนยันกับผู้จ่ายเงิน, ผู้ซื้อ, ผู้ชำระเงิน ได้ว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว (สำหรับธุรกิจขายเชื่อ)

สถานะเอกสารใบเสร็จรับเงิน
– รอดำเนินการ Awaiting
เมื่อสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน เอกสารจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เพื่อรอเปลี่ยนสถานะเป็น สถานะเก็บเงินแล้ว หรือ สถานะอื่นต่อไป
– เก็บเงินแล้ว Reciept Payment
เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทำการเปลี่ยนสถานะเป็นเก็บเงินแล้ว
– ยกเลิก Void
เอกสารเลขที่นี้ถูกยกเลิก ไม่ใช้งานเอกสารเลขนี้แล้ว
– รีเซ็ต Reset
คืนค่าสถานะเอกสารทุกสถานะกลับเป็น สถานะรอดำเนินการ

5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Tax Invoice/Receipt) (Cash)
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ให้เรา ในฐานะ ผู้รับเงิน, ผู้ขาย, ผู้ให้บริการ สามารถยืนยันกับผู้จ่ายเงิน, ผู้ซื้อ, ผู้ชำระเงิน ได้ว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว (สำหรับธุรกิจขายสด)

– รอดำเนินการ Awaiting
เมื่อสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกสารจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เพื่อรอเปลี่ยนสถานะเป็น สถานะเก็บเงินแล้ว หรือ สถานะอื่นต่อไป
– เก็บเงินแล้ว Reciept Payment
เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทำการเปลี่ยนสถานะเป็นเก็บเงินแล้ว
– ยกเลิก Void
เอกสารเลขที่นี้ถูกยกเลิก ไม่ใช้งานเอกสารเลขนี้แล้ว
– รีเซ็ต Reset
คืนค่าสถานะเอกสารทุกสถานะกลับเป็น สถานะรอดำเนินการ

Updated on May 27, 2019

Was this article helpful?

Related Articles