1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. สร้างเอกสารขายในแอป FlowAccount
  1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - Andriod
  3. สร้างเอกสารขายในแอป FlowAccount

สร้างเอกสารขายในแอป FlowAccount


เข้าเมนูขาย เลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง กดปุ่ม + เพื่อสร้างเอกสารใหม่


หน้าเอกสารใหม่
กดส่วนหัวแบบฟอร์มเอกสาร จะพาเข้าสู่หน้ารายละเอียดของเอกสาร กรอกข้อมูลตามที่ต้องการ


เพิ่ม / เลือก ผู้ติดต่อ
เพิ่ม / เลือก รายการสินค้า พร้อมใส่จำนวนและราคา ข้อมูลราคา


บันทึกข้อมูล
หลังจากบันทึกเอกสาร เอกสารจะแสดงในหน้ารายการเอกสารทั้งหมด

Updated on June 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles