1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อในแอป FlowAccount
  1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - Andriod
  3. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อในแอป FlowAccount

สร้างรายชื่อผู้ติดต่อในแอป FlowAccount

เมนู สมุดรายชื่อ ▶


การดูข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อเบื้องต้น

ชื่อบริษัท
รหัสผู้ติดต่อ / ชื่อสาขา (รหัสสาขา)

ตัวอย่าง
บริษัท โฟลว์แอคเคาาท์ จำกัด
C000 / สำนักงานใหญ่ / (0000)

ผู้ติดต่อในระบบจะถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ลูกค้า (จุดสีฟ้า )
2. ผู้จำหน่าย (จุดสีเหลือง)
3. ผู้จำหน่ายและลูกค้า (จุดสีเขียว)
โดยดูได้จากจุดสีที่อยู่ด้านหน้าชื่อบริษัท


สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่
1. กดปุ่ม + หน้ารายการสมุดรายชื่อ
2. กรอกข้อมูลลูกค้า

ประเภทผู้ติดต่อ สามารถเลือก
– นิติบุคคล
– บุคคลธรรมดา

ประเภท สามารเลือก
– ลูกค้า
– ผู้จำหน่าย
– ผู้จำหน่ายและลูกค้า

เครดิต วัน
จำนวนวันที่เราให้หรือได้รับเครดิต กับผู้ติดต่อของเรา

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล


หลังจากบันทึกข้อมูล รายชื่อจะแสดงในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด เมื่อทำการสร้างเอกสารซื้อขาย ระบบจะดึงข้อมูลจากเมนูสมุดรายชื่อ

Updated on June 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles