1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application Android
  3. การสลับบริษัท กรณีที่Accountนั้นมีหลายบริษัท (iOS & Android)
  1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application iOS
  3. การสลับบริษัท กรณีที่Accountนั้นมีหลายบริษัท (iOS & Android)

การสลับบริษัท กรณีที่Accountนั้นมีหลายบริษัท (iOS & Android)

การสลับบริษัท สามารถทำได้หลายทาง ดังนี้

• Login ใหม่

ทุกครั้งที่ Login เข้ามาด้วย Account ที่มีบริษัทมากกว่า 1 บริษัท จะเจอ List บริษัทของเราทั้งหมด ซึ่งเราสามารถเลือกบริษัทที่เราต้องการได้เลย

• หน้าการตั้งค่า (Setting)

1.ไปที่หน้าการตั้งค่า

2.แตะแถวชื่อบริษัท

3.เลือกบริษัทใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

• เมนูด้านข้าง (เฉพาะ Android)

1.เปิดเมนูด้านข้างออกมา

2. แตะที่ชื่อบริษัทปัจจุบันของเรา แล้วเมนูจะขยายออกมา พร้อม List รายชื่อบริษัททั้งหมดที่มี ภายใต้ Account นั้นๆ

3.เลือกบริษัทใหม่ ที่คุณต้องการสลับ

Updated on January 10, 2020

Was this article helpful?

Related Articles