1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application iOS
  3. iOS เปลี่ยนสถานะเอกสาร

iOS เปลี่ยนสถานะเอกสาร

เข้าหน้ารวมเอกสารทั้งหมด


  1. เลือกเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือกเปลี่ยนสถานะ
  4. กดเมนู สถานะ

ระบบจะแสดงสถานะของเอกสารขึ้นมาให้เลือก เมื่อทำการเลือกสถานะเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกเปลี่ยนตามสถานะที่เลือก

Updated on June 5, 2019

Was this article helpful?

Related Articles