iOS การลบเอกสาร

เข้าหน้ารายการเอกสารทั้งหมด


  1. เลือกเอกสารที่ต้องการลบ
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก เพื่อทำการลบเอกสาร
  4. กดเมนู อื่นๆ

กดเลือกเมนู ลบ


App จะมีข้อความแจ้งเตือน ถามก่อนว่าต้องการลบเอกสารนี้หรือไม่ ทำการกดลบ เอกสารจะหายไปจากระบบ ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

** การลบเอกสาร ในบางเอกสารจะไม่สามารถลบ จะไม่สามารถลบเอกสารระหว่างกลางได้ เนื่องจากระบบมีการป้องการ การรันเลขที่เอกสารข้ามไว้ เพื่อให้การออกเอกสารออกอย่างเป็นระบบ

หากต้องการลบต้องทำการไล่ลบจากเอกสารใบล่าสุด ถึงเอกสารที่ต้องการลบ

Updated on June 5, 2019

Was this article helpful?

Related Articles