1. Home
  2. นำเข้ารายงานสรุปยอดขาย
  3. วิธีการใช้งาน Import Wongnai POS บน FlowAccount

วิธีการใช้งาน Import Wongnai POS บน FlowAccount

การนำเข้ารายการขาย Wongnai POS บน FlowAccount (Import Wongnai)

  • ฟังก์ชันนี้ใช้ช่วยนำเข้ารายการขายจากระบบ Wongnai POS by FoodStory
  • หลังนำเข้าข้อมูล ระบบจะสร้างเอกสารขายเงินสด (Cash Invoice: CA) ให้อัตโนมัติ
  • รองรับเฉพาะไฟล์สกุล .csv, .xls และ .xlsx และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เท่านั้น

ขั้นตอนนำเข้ารายการขาย

1. เข้าสู่ระบบ FlowAccount 

2. ไปที่หน้าเอกสารขาย > เลือกขายเงินสด > จากนั้นกดปุ่ม “อัพโหลดไฟล์”

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

3. เลือกเทมเพลต “Wongnai POS” > กด “แนบไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า > จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS
FlowAccount
Upload 
Wongnai POS
หมายเหตุ: กรณีต้องการแก้ไขไฟล์ที่จะนำเข้าหลังจากเลือกไฟล์รอบแรกไปแล้ว สามารถกดที่ “เลือกไฟล์ใหม่”

4. ระบบตั้งค่าเริ่มต้นของรูปแบบวันที่ตามเทมเพลตของ Wongnai POS แต่หากรูปแบบวันที่ไม่ตรงกัน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้โดยเลือกรูปแบบวันที่ให้ตรงกับข้อมูลที่นำเข้า และเลือกระบุปีเป็นปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

5. ตรวจสอบจำนวนรายการอัพโหลดและจำนวนเงินรวมทั้งหมด

หมายเหตุ: หลังจากอัพโหลดไฟล์ สามารถนำเข้าระบบเพื่อสร้างเอกสารได้ครั้งละ 1000 รายการเท่านั้น กรณีมีรายการอัพโหลดมากกว่า 1000 รายการ ผู้ใช้งานจะต้องทำการอัพโหลดใหม่ด้วยไฟล์เดิมและแก้ไขหมายเลขแถวข้อมูลที่จะนำเข้า
FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

6. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้า”

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS
หมายเหตุ: กรณีพบข้อผิดพลาด ผู้ใช้งานต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ให้ถูกต้องก่อนอัพโหลดไฟล์อีกครั้ง

7. กดปุ่ม “ยืนยันการบันทึกเอกสาร” เพื่อยืนยันการบันทึกเอกสารทั้งหมด ในการบันทึกเอกสารระบบจะกำหนดชื่อลูกค้าเป็น “Case Sales / ขายเงินสด” และกำหนดชื่อสาขาเป็น “สำนักงานใหญ่” เพื่อให้ข้อมูลเอกสารครบถ้วน

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

8. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อกลับไปยังหน้าจอขายเงินสด

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

การตรวจสอบสถานะการบันทึกเอกสาร

ในหน้าขายเงินสด สามารถตรวจสอบความคืบหน้าหลังยืนยันการบันทึกเอกสารได้จากแถบความคืบหน้าที่มุมล่างขวา โดยสามารถกด “ ^ ” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS
หมายเหตุ: แถบสีเทาจะแสดงความคืบหน้าการอัพโหลดไฟล์เฉพาะผู้ใช้ที่ทำการนำเข้าข้อมูล

เมื่ออัพโหลดไฟล์สำเร็จ สามารถตรวจสอบสถานะการอัพโหลดและบันทึกได้ โดยกดที่ สัญลักษณ์การแจ้งเตือน > เลือกแถบ “ประวัติไฟล์”

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

ประวัติการนำเข้าไฟล์

สถานะของไฟล์ที่อัพโหลด จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1. ไฟล์ที่อัพโหลดสามารถบันทึกเอกสารได้ทั้งหมด ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกเอกสารสำเร็จ” ผู้ใช้งานสามารถดูเอกสารที่ได้จากการนำเข้ารายการขายได้ที่เมนูขายเงินสด

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

2. ไฟล์ที่อัพโหลดบันทึกเอกสารสำเร็จเพียงบางส่วน โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายการที่บันทึกไม่สำเร็จและนำเข้าใหม่ได้ทันที สำหรับรายการที่นำเข้าสำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถดูเอกสารที่สำเร็จได้ที่เมนูขายเงินสด

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

คำถามที่พบบ่อย

Flowaccount รองรับการอัพโหลดรายงานใดจาก Wongnai POS บ้าง
รองรับรายงานสรุปยอดขายแยกตามบิลเท่านั้น

สามารถแก้ไขข้อมูลหลังการอัพโหลดได้หรือไม่
– การยืนยันการบันทึกเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไฟล์ต้นทางให้เรียบร้อย จากนั้นกด “เลือกไฟล์ใหม่” เพื่อทำการอัพโหลดเอกสารใหม่
– กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลหลังการยืนยันการบันทึกเอกสาร (ระบบสร้างเอกสารขายเงินสดแล้ว) ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่ หน้าเอกสารขาย > ขายเงินสด > เลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไข และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งการแก้ไขข้อมูลนี้จะส่งผลต่อการบันทึกบัญชีที่สมุดรายวัน

บันทึกตัดสต็อกสินค้าได้หรือไม่
ปัจจุบันการนำเข้ารายการขาย Wongnai POS จะยังไม่รองรับการบันทึกตัดสต็อกสินค้าในระบบ FlowAccount เนื่องจากระบบจะสร้างเป็นสินค้าประเภทบริการ และชื่อสินค้าเป็น”ค่าสินค้าและบริการ Wongnai POS”

เอกสารขายเงินสดที่ได้มาจากการอัพโหลด จะบันทึกการรับชำระเงินให้อัตโนมัติหรือไม่
ปัจจุบันเอกสารขายเงินสดที่ได้มาจากการอัพโหลด จะยังไม่ถูกบันทึกรับชำระเงิน (แสดงสถานะ “รอดำเนินการ”) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการบันทึกการรับชำระเงินด้วยตนเอง

ลบเอกสารขายเงินสดที่มาจากการอัพโหลด ได้หรือไม่
ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบเอกสารได้ทีละรายการ โดยจะต้องเริ่มต้นลบจากรายการเอกสารใบล่าสุดลงไปเท่านั้น ไม่สามารถเลือกลบเอกสารระหว่างรายการได้ เนื่องจากการลบเอกสารระหว่างรายการจะทำให้เลขที่เอกสารไม่ต่อเนื่อง

หากตรวจสอบความถูกต้องและพบข้อผิดพลาด จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง 
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อจำกัดของการนำเข้าข้อมูลได้จากตารางด้านล่างนี้ โดยหากเป็นตัวเลขจะสามารถใส่ได้เฉพาะค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 เท่านั้น

FlowAccount
Upload 
Wongnai POS

Updated on June 27, 2022

Was this article helpful?

Related Articles