Android ส่งอีเมล

กดค้างที่เอกสารที่ต้องการส่ง Email

เลือกเมนู อีเมล

เลือก Applciation Email เพื่อทำการส่ง ระบบจะแนบลิงค์เอกสารให้ทางอีเมล กรอกอีเมลปลายทางที่ต้องการส่ง กดส่งอีเมล


** การส่งอีเมลเป็นการส่งจากอีเมลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ที่ลงชื่อเข้าใช้งานในโทรศัพท์ ไม่ได้เป็นการส่งอีเมลจากระบบของ flowaccount

Updated on June 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles