1. Home
  2. การใช้งานผ่าน Application Android
  3. Android สร้างเอกสารซ้ำ

Android สร้างเอกสารซ้ำ

กดค้างที่ เอกสารที่ต้องการสร้างซ้ำ

เลือกเมนูสร้างเอกสารซ้ำ ระบบจะทำการ copy ข้อมูลเอกสารต้นทางเป็นเอกสารปลายทาง เหมือนกันทั้งหมด ยกเว้นวันที่เอกสาร และเลขที่เอกสาร

Updated on June 6, 2019

Was this article helpful?

Related Articles