Android การลบเอกสาร

กดค้างที่เอกสารที่ต้องการลบ

เลือกเมนูลบเอกสาร

ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน ว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ถ้าเลือกลบแล้วเอกสารจะถูกลบจากระบบไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

Updated on June 6, 2019

Was this article helpful?

Related Articles