1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. แชร์ลิงค์เอกสารไปหาลูกค้า

แชร์ลิงค์เอกสารไปหาลูกค้า

เข้าหน้ารายการเอกสารทั้งหมด


  1. เลือกเอกสารที่ต้องการแชร์ลิงค์เอกสาร
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก
  4. กดเมนู อื่นๆ

เลือกเมนู แชร์ลิงค์ เพื่อทำการแชร์ลิงค์เอกสาร


สามารถเลือกส่ง ลิงค์เอกสาร ให้ลูกค้าหรือ ผู้ติดต่อ ได้ทาง Line, Facebook, Messenger, Email, ข้อความ

Updated on March 18, 2021

Was this article helpful?

Related Articles