1. Home
  2. การตั้งค่า FlowAccount
  3. เปลี่ยนหัวเอกสาร

เปลี่ยนหัวเอกสาร

เปลี่ยนหัวเอกสารตามต้องการในระบบ FlowAccount ได้ที่ เมนูการตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > เลขรันเอกสารและหัวเอกสาร

เปลี่ยนหัวเอกสาร

ในการเลือกหัวกระดาษนั้นแล้วแต่ประเภทของธุรกิจ เช่น ถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป จะเปลี่ยนหัวเอกสารใบกำกับภาษี เป็น ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เพราะเมื่อส่งเอกสาร ใบแจ้งหนี้จะไปพร้อมการส่งของ ถือว่าเป็นการโอนความเสี่ยงไปแล้ว ดังนั้น Tax point จึงเกิดขึ้น ทำให้ต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงต้องออกใบกำกับภาษีไปพร้อมกับใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)

ส่วนธุรกิจให้บริการนั้น อาจจะเปลี่ยนหัวเอกสารเป็น ใบเสร็จรับเงินเป็น ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เพราะธุรกิจให้บริการจะรับรู้ Tax point เมื่อมีการชำระเงิน ดังนั้นเมื่อออกใบเสร็จรรับเงินควรให้ใบกำกับภาษีไปในเวลาเดียวกัน เป็นต้น

Updated on March 17, 2021

Was this article helpful?

Related Articles