1. Home
  2. การใช้งานแอปมือถือ FlowAccount - iOS
  3. เปลี่ยนสถานะเอกสารอย่างไร

เปลี่ยนสถานะเอกสารอย่างไร

เข้าหน้ารวมเอกสารทั้งหมด


  1. เลือกเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
  2. ทำการสไลด์ เอกสารที่ต้องการไปทางด้านซ้าย
  3. จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือกเปลี่ยนสถานะ
  4. กดเมนู สถานะ

ระบบจะแสดงสถานะของเอกสารขึ้นมาให้เลือก เมื่อทำการเลือกสถานะเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกเปลี่ยนตามสถานะที่เลือก

Updated on March 18, 2021

Was this article helpful?

Related Articles